Blog gwadd gan Cymwysterau Cymru: Newidiadau i gymwysterau TGAU

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn y blog gwadd hwn, mae Jo Richards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio Cymwysterau Cymru, yn egluro’r newidiadau a wnaed i arholiadau TGAU eleni, a’r goblygiadau posibl o ran y canlyniadau a gaiff eu cyhoeddi ym mis Awst.

Parhau i Ddarllen

Blaenoriaeth addysgol sy’n dod i’r amlwg – ymestyn cyflawnwyr uchel potensial Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddoe, postiwyd erthygl am ganlyniadau Cymru yn PISA a thargedau Llywodraeth Cymru ar gyfer cylchoedd yn y dyfodol. Roedd yn cyfeirio at ddatganiadau diweddar gan y Prif Weinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet ynghylch targedau ar gyfer PISA, a oedd yn rhoi sylw i’r her benodol o wella safonau cyflawnwyr uchaf Cymru.

Parhau i Ddarllen

Sut mae Cymru yn perfformio yn PISA a beth yw targed Llywodraeth Cymru?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae datganiadau diweddar gan y Prif Weinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi troi sylw eto at ddull Llywodraeth Cymru o ran y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) a’i dyheadau ar gyfer perfformiad Cymru mewn cylchoedd yn y dyfodol. Mae’r erthygl hon yn rhan o gyfres dwy ran sy’n edrych ar ganlyniadau PISA Cymru a thargedau Llywodraeth Cymru er mwyn gwella. Fory, byddwn yn canolbwyntio ar y canlyniadau i ddysgwyr mwy galluog a thalentog, sy’n dod i’r amlwg fel her benodol ac sy’n arbennig o bwysig i wella statws rhyngwladol Cymru.

Parhau i Ddarllen

Diwrnod canlyniadau TGAU

25 Awst 2016

Erthygl gan Sian Hughes, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ffotograff o ganlyniadau arholiadau

Llun: o Flickr. Dan drwydded Creative Commons.

Heddiw mae myfyrwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn cael eu canlyniadau TGAU. Yn yr un modd â chanlyniadau Safon Uwch yr wythnos diwethaf, mae’r Cyd-gyngor Cymwysterau (sefydliad aelodaeth sy’n cynnwys saith darparwr cymwysterau mwyaf y DU) yn cyhoeddi crynodebau o’r canlyniadau [PDF 668KB]. Mae data’r Cyd-gyngor Cymwysterau yn dangos canlyniadau cyfunol y rhai a gofrestrodd gyda’r cyrff dyfarnu sy’n aelodau.

Mae’r canlyniadau hyn ar gyfer y dysgwyr hynny a safodd arholiadau ym mis Mehefin 2016. Mae newidiadau polisi yn Lloegr wedi golygu bod llai o ddysgwyr yn sefyll arholiadau cyn yr Haf. Er i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau blaenorol, Huw Lewis, fynegi pryder am y cynnydd y niferoedd y disgyblion a oedd yn sefyll eu harholiadau’n gynnar, ni fu newid yn y polisi hwn yng Nghymru.

Canlyniadau

Mae’r data yn y tablau isod yn cymharu’r canlyniadau ar gyfer 2015 a 2016. Mae’r gymhariaeth hon yn seiliedig ar y data a gyhoeddwyd gan y Cyd-gyngor Cymwysterau ar ddiwrnod canlyniadau 2015. Mae’r data yn rhai dros dro ac yn dangos y sefyllfa adeg cyhoeddi’r canlyniadau. Caiff y data eu gwirio cyn i’r data terfynol gael eu cyhoeddi ar lefel Cymru, ac ar lefel awdurdodau lleol ac ysgolion. Mae’r canlyniadau a gyhoeddwyd gan y Cyd-gyngor Cymwysterau yn ymwneud â nifer y ‘cofrestriadau’ ac nid yr ‘ymgeiswyr’. Felly, er enghraifft, gall y data ddangos bod perfformiad wedi gwella neu waethygu ar lefel TGAU neu o fewn graddau. Ni allant ddangos a oes mwy o fechgyn neu ferched wedi cael pum gradd A-C* neu fwy yn eu harholiadau TGAU. Mae’r data’n ymwneud â chanlyniadau y meysydd pwnc unigol ar gyfer pawb beth bynnag eu hoedran.

Cymharu 2015 a 2016

 • Yng Nghymru, mae nifer y bechgyn sy’n cael graddau A*-C wedi gostwng 0.5 pwynt canran tra bod canran y merched sy’n cael graddau A*-C wedi cynyddu 0.3 phwynt canran. Arhosodd canran yr holl ddysgwyr sy’n cael graddau A*-C yr un fath â 2015 ac mae bellach yr un fath â Lloegr .
 • Gwelwyd cynnydd o 0.2 y cant yn y gyfradd lwyddo gyffredinol (A*-G) ymhlith merched. Gwelwyd gostyngiad o 0.1 y cant yn y gyfradd lwyddo gyffredinol ymhlith bechgyn. Mae’r gyfradd yr un fath â’r llynedd ar gyfer yr holl ddysgwyr;
 • Gwelwyd cynnydd o 0.3 phwynt canran yn nifer y bechgyn a gyflawnodd raddau A*, a gostyngiad bach o 0.1 pwynt canran ymhlith y merched. Gwelwyd cynnydd o 0.1 pwynt canran yn y radd hon ar gyfer yr holl ddysgwyr;
 • Eleni gwelwyd cynnydd o 0.1 pwynt canran ymysg y bechgyn a gyflawnodd raddau A*-A, cynnydd o 0.4 pwynt canran ymysg y merched a chynnydd o 0.2 y cant ar gyfer yr holl ddysgwyr;
 • Yn Lloegr, gwelwyd gostyngiadau ar gyfer yr holl raddau. Ar gyfer graddau A*, gwelwyd gostyngiadau o 0.2 pwynt canran ar gyfer bechgyn, 0.1 pwynt canran ar gyfer merched a 0.2 pwynt canran ar gyfer yr holl ddysgwyr;
 • Ar gyfer graddau A*-C, gwelwyd gostyngiadau o 2.4 pwynt canran ar gyfer bechgyn, 2 bwynt canran ar gyfer merched a 2.2 pwynt canran ar gyfer yr holl ddysgwyr.

Bechgyn a merched

 • Mae merched yn parhau i gael canlyniadau gwell na bechgyn ar bob lefel yng Nghymru a Lloegr;
 • Yng Nghymru, mae’r bwlch wedi lleihau ar gyfer y radd A* ond wedi ehangu ar gyfer pob gradd arall. Yn Lloegr, mae’r Bwlch wedi cynyddu ar gyfer pob gradd.

Cymru a Lloegr

Mae tablau 1 a 2 yn dangos y ganran a gofrestrodd ym mhob pwnc fesul gradd ar gyfer Cymru a Lloegr yn 2015 a 2016.

Dylid trin cymariaethau rhwng canlyniadau yng Nghymru a Lloegr yn ofalus iawn gan fod gwyriad cynyddol mewn polisi yn gwneud cymariaethau o’r fath yn anodd. (Gweler nodyn cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru.)  Yn ogystal â’r newid mewn polisi yn Lloegr yn annog ysgolion i beidio â chofrestru plant yn gynnar pan nad ydynt yn gwbl barod, bu newidiadau eraill mewn patrymau cofrestru yn Lloegr gan gynnwys ei gwneud yn orfodol i fyfyrwyr ailsefyll TGAU Mathemateg a Saesneg pan fyddant wedi cael gradd llai nag C. Dylid nodi hefyd bod canlyniadau’r JCQ ond yn cynnwys cyfres yr haf. Nid ydynt yn cynnwys rhai sydd wedi cofrestru’n gynnar yn y gaeaf neu rai sy’n ailsefyll a gallant wyrdroi’r cymariaethau, yn enwedig mewn sefyllfa lle mae disgyblion mwy abl yn cael eu cofrestru’n gynnar.

O ran graddau A* ac A*-A, roedd perfformiad dysgwyr yn Lloegr yn well na pherfformiad dysgwyr yng Nghymru. Fodd bynnag, mae’r bwlch mewn perfformiad wedi lleihau ers 2015. Ar gyfer graddau A*-C, cafodd bechgyn yn Lloegr ganlyniadau gwell na’r rhai yng Nghymru (0.2 pwynt canran yn well) ond cafodd y merched a’r holl ddysgwyr yr un canlyniadau (71 y cant a 66.6 y cant) yng Nghymru a Lloegr.  Ar gyfer graddau A*-G, roedd perfformiad y bechgyn, y merched a’r holl ddysgwyr ychydig yn well yng Nghymru o gymharu â Lloegr (0.4 pwynt canran, 0.2 pwynt canran a 0.3 pwynt canran yn y drefn honno).

GCSE-cy

Bagloriaeth Cymru

Cafodd canlyniadau Diploma Canolradd a Diploma Sylfaen Bagloriaeth Cymru eu cyhoeddi heddiw hefyd. Ar y Lefel Sylfaen, dyfarnwyd y Dystysgrif Graidd i 92.5 y cant o’r ymgeiswyr, o’i gymharu ag 86.7 y cant yn 2015.  Dyfarnwyd y Diploma i 90.3 y cant o’r ymgeiswyr o’i gymharu ag 85 y cant y llynedd.

Ar y Lefel Ganolradd, dyfarnwyd y Dystysgrif Graidd i 93.8 y cant o’r ymgeiswyr o’i gymharu ag 89.4 y cant yn 2015, a dyfarnwyd y Diploma i 82.6 y cant o’r ymgeiswyr o’i gymharu ag 82.2 y cant yn 2015.

Canlyniadau TGAU a Bagloriaeth Cymru

20 Awst 2015

Erthygl gan  Sian Hughes, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Heddiw yw’r diwrnod y mae myfyrwyr yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn cael eu canlyniadau TGAU. Yn yr un modd â chanlyniadau Safon Uwch, mae’r Cyd-gyngor Cymwysterau (sefydliad aelodaeth sy’n cynnwys saith darparwr cymwysterau’r DU) yn cyhoeddi crynodebau o’r canlyniadau. Mae data’r Cyd-gyngor Cymwysterau yn dangos canlyniadau cyfunol y rhai a gofrestrodd gyda’r cyrff dyfarnu sy’n aelodau.

Canlyniadau

Mae’r data yn y tablau isod yn cymharu’r canlyniadau ar gyfer 2014 a 2015. Mae’r gymhariaeth hon yn seiliedig ar y data a gyhoeddwyd gan y Cyd-gyngor Cymwysterau ar y diwrnod canlyniadau yn 2014. Mae’r data yn rhai dros dro ac yn dangos y sefyllfa adeg cyhoeddi’r canlyniadau. Caiff y data eu gwirio cyn i’r data terfynol gael eu cyhoeddi ar lefel genedlaethol (Cymru), ac ar lefel awdurdodau lleol ac ysgolion.

Cymharu 2014 a 2015

 • Yng Nghymru, bu gostyngiad yng nghanran y rhai a gyflawnodd raddau A*. Gwelwyd gostyngiad o 0.4 y cant ymhlith merched, 0.1 y cant ymhlith bechgyn a 0.2 y cant ymhlith pob dysgwr (6.0 y cant);
 • Mae canran y bechgyn a gyflawnodd radd A*-A wedi aros yr un fath yn 2015 ag yn 2014. Mae canran y merched a gyflawnodd A*-A wedi gostwng 0.5 y cant, a’r gostyngiad ar gyfer pob dysgwr oedd 0.2 y cant (19.2 y cant);
 • Gwelwyd cynnydd o 0.4 y cant yng nghanran y bechgyn a gyflawnodd raddau A*-C, a gostyngiad o 0.3 y cant yng nghanran y merched a gyflawnodd raddau A*-C. Arhosodd canran yr holl ddysgwyr a gyflawnodd A*-C yr un fath (66.6 y cant) ag yn 2014;
 • Mae’r gyfradd lwyddo gyffredinol (A*-G) ar gyfer merched wedi aros yr un fath ag yn 2014. Mae’r gyfradd lwyddo gyffredinol wedi cynyddu 0.2 y cant ar gyfer bechgyn ac ar gyfer pob dysgwr (98.7 y cant);
 • Yn Lloegr, cafwyd cynnydd yng nghanran yr holl ddisgyblion (0.2 y cant), y bechgyn (0.4 y cant) a’r merched (0.1 y cant) a lwyddodd i gyflawni graddau A*–C (68.8 y cant).
 • Arhosodd canlyniadau bechgyn yr un fath â’r llynedd ar gyfer graddau A*, gyda gostyngiadau o 0.2 y cant ar gyfer merched a 0.1 y cant ar gyfer pob dysgwr (6.6 y cant). Cafwyd gostyngiadau o 0.1 y cant ar gyfer pob dysgwyr (21.0 y cant), bechgyn a merched ar gyfer graddau A*-A. Cafwyd cynnydd o 0.1 y cant ar gyfer pob dysgwyr (98.6 y cant), merched a bechgyn yn y gyfradd lwyddo gyffredinol.

Bechgyn a merched

 • Mae merched yn parhau i sicrhau canlyniadau gwell na bechgyn ar bob lefel yng Nghymru a Lloegr;
 • Fodd bynnag, yng Nghymru, mae’r bwlch wedi lleihau ar bob lefel ers 2014.

Cymru a Lloegr

 • Roedd perfformiad ar gyfer raddau A*–G yng Nghymru ychydig yn well nag yn Lloegr ymhlith bechgyn (0.2 y cant) ac ymhlith pob dysgwr (0.1 y cant). Ar gyfer pob gradd arall, roedd cyflawniad yn uwch yn Lloegr na Chymru.

Mae tablau 1 a 2 yn dangos y ganran a gofrestrodd ym mhob pwnc fesul gradd ar gyfer Cymru a Lloegr yn 2014 a 2015.

Welsh Tables

Bagloriaeth Cymru

Cafodd canlyniadau Diploma Canolradd a Diploma Sylfaen Bagloriaeth Cymru eu cyhoeddi heddiw hefyd. Ar y Lefel Sylfaen, dyfarnwyd y Dystysgrif Graidd i 86.7 y cant o’r ymgeiswyr, o’i gymharu ag 86.6 y cant yn 2014. Dyfarnwyd y Diploma i 85 y cant o’r ymgeiswyr o’i gymharu ag 83.3 y cant y llynedd.

Ar y Lefel Ganolradd, dyfarnwyd y Dystysgrif Graidd i 82.2 y cant o’r ymgeiswyr o’i gymharu ag 85.7 y cant yn 2014, a dyfarnwyd y Diploma i 89.4 y cant o’r ymgeiswyr o’i gymharu â 91.6 y cant yn 2014.

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg