Canlyniadau Safon Uwch Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Canlyniadau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru

Mae myfyrwyr Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn cael eu canlyniadau Safon Uwch heddiw. Bob blwyddyn mae’r Cyd-gyngor Cymwysterau (sefydliad aelodaeth sy’n cynnwys y saith prif ddarparwr cymwysterau yn y DU) yn cyhoeddi crynodebau o’r canlyniadau.  Mae data’r Cyd-gyngor Cymwysterau yn dangos canlyniadau cyfunol y rhai a gofrestrodd gyda’r cyrff dyfarnu sy’n aelodau.

Parhau i Ddarllen

Blog gwadd gan Cymwysterau Cymru: Newidiadau i gymwysterau TGAU

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn y blog gwadd hwn, mae Jo Richards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio Cymwysterau Cymru, yn egluro’r newidiadau a wnaed i arholiadau TGAU eleni, a’r goblygiadau posibl o ran y canlyniadau a gaiff eu cyhoeddi ym mis Awst.

Parhau i Ddarllen

Canlyniadau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru

18 Awst 2016

Erthygl gan Sian Hughes, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Blychau storio gydag enwau cyrff dyfarnu

Mae myfyrwyr Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn cael eu canlyniadau Safon Uwch heddiw. Mae’r Cyd-gyngor Cymwysterau (sefydliad aelodaeth sy’n cynnwys y saith darparwr cymwysterau yn y DU) yn cyhoeddi crynodebau o’r canlyniadau [PDF 550KB]. Mae data’r Cyd-gyngor Cymwysterau yn dangos canlyniadau cyfunol y rhai a gofrestrodd gyda’r cyrff dyfarnu sy’n aelodau.  Mae’r canlyniadau a gyhoeddwyd gan y Cyd-gyngor Cymwysterau yn ymwneud â ‘chofrestriadau’ ac nid ‘ymgeiswyr’. Felly, er enghraifft, gall y data ddangos bod lefel y perfformiad wedi cynyddu neu ostwng ar lefel Safon Uwch neu o fewn y graddau.  Ni all ddangos a oes mwy o fechgyn neu o ferched yn cael dau neu ragor o raddau Safon Uwch.  Mae’r data yn ymwneud â chanlyniad y meysydd pwnc unigol ar gyfer pawb waeth beth fo’u hoedran.

Mae’r data yn y tablau isod yn cymharu’r canlyniadau ar gyfer 2015 a 2016. Gwneir y gymhariaeth hon yn seiliedig ar y data a gyhoeddwyd gan y Cyd-gyngor Cymwysterau ar y diwrnod canlyniadau yn 2015. Mae’r data yn rhai dros dro ac yn dangos y sefyllfa adeg cyhoeddi’r canlyniadau.  Caiff y data eu gwirio cyn i’r data terfynol gael eu cyhoeddi ar lefel Cymru, ac ar lefel awdurdodau lleol ac ysgolion.

Cafodd data dros dro Safon Uwch (cofrestriadau ac nid ymgeiswyr) eu cyhoeddi ar 18 Awst 2016.

Cymharu 2015 a 2016

 • Yng Nghymru a Lloegr, mae’r gyfradd lwyddo gyffredinol wedi aros yr un fath, 97.3 y cant a 98.1 y cant yn y drefn honno;
 • Mae canran y rhai a enillodd raddau A*-C wedi gostwng 0.5 y cant yng Nghymru i 73.8 y cant, a bu cynnydd bychan o 0.3 y cant yn Lloegr;
 • Yng Nghymru, bu gostyngiad o 0.4 y cant, i 22.7 y cant, yng nghanran y rhai a enillodd raddau A*-A. Yn Lloegr, bu gostyngiad o 0.1 y cant;
 • Yng Nghymru, mae canran y rhai a enillodd raddau A* wedi gostwng 0.7 y cant, i 6.6 y cant. Yn Lloegr, roedd gostyngiad o 0.2 y cant.

Bechgyn a merched

 • Unwaith eto, mae merched yn parhau i gael graddau gwell na bechgyn yng Nghymru a Lloegr, ac eithrio canran y rhai a enillodd radd A*. Yng Nghymru, yn achos gradd A* mae’r bwlch rhwng bechgyn a merched wedi lleihau ychydig o 0.9 y cant i 0.2 y cant;
 • Yn achos y graddau eraill, yng Nghymru, mae’r bwlch rhwng bechgyn a merched wedi cynyddu ers y llynedd ar gyfer graddau A*-A, A*-C ac A*-E.

Cymru a Lloegr            

 • Mae Lloegr yn parhau i gyflawni canlyniadau gwell na Chymru, gyda’r bwlch yn cynyddu ar gyfer pob gradd ac eithrio graddau A*-E lle mae’r bwlch wedi aros yr un fath.

Mae tablau 1 a 2 yn dangos canrannau’r cofrestriadau yn yr holl bynciau fesul gradd ar gyfer Cymru a Lloegr, cofrestriadau merched a bechgyn, ac ar gyfer 2015 a 2016.

ALevelsFINALCY

Bagloriaeth Cymru

Cafodd canlyniadau’r haf ar gyfer Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru eu cyhoeddi heddiw hefyd. Mae Cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn cael ei gyflwyno gan ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant ledled Cymru. Mae dwy ran i gymhwyster Bagloriaeth Cymru, sef ‘Opsiynau’ a ‘Rhaglen Graidd’. Rhaid i’r ‘Opsiynau’ gael eu cyflawni gan fyfyrwyr sy’n astudio ar gyfer Diploma Bagloriaeth Cymru ar bob lefel, ac maent yn opsiynau a ddewiswyd o gyrsiau neu raglenni sefydledig a chymeradwy (er enghraifft, TGAU, TGAU Galwedigaethol, Safon Uwch/Uwch Gyfrannol, Safon Uwch Galwedigaethol).

Astudiaethau datblygiad personol yw’r ‘Rhaglen Graidd’ ac mae’n rhaid i fyfyrwyr eu cyflawni ynghyd â’r Opsiynau. Er mwyn ennill Diploma, rhaid i ymgeiswyr fodloni gofynion yr Opsiynau a’r Rhaglen Graidd. Cafodd y Craidd ei raddio am y tro cyntaf y llynedd.

Ar lefel Uwch:

 • Gwelwyd cynnydd bach yng nghanran yr ymgeiswyr a gafodd y Diploma Uwch, o 87.3 y cant yn 2015 i 89.8 y cant yn 2016;
 • Llwyddodd 94.4 y cant o’r ymgeiswyr i gyflawni’r Dystysgrif Graidd, o’i gymharu â 92.2 y cant yn 2015;
 • Enillodd 18.5 y cant radd A* ar gyfer y Craidd o gymharu â 12.2 y cant y llynedd.

Canlyniadau Safon Uwch

13 Awst 2015

Erthygl gan Sian Hughes, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae myfyrwyr Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn cael eu canlyniadau Safon Uwch heddiw. Mae’r Cyd-gyngor Cymwysterau (sefydliad aelodaeth sy’n cynnwys y saith darparwr cymwysterau yn y DU) yn cyhoeddi crynodebau o’r canlyniadau. Mae data’r Cyd-gyngor Cymwysterau yn dangos canlyniadau cyfunol y rhai a gofrestrodd gyda’r cyrff dyfarnu sy’n aelodau. Mae’r canlyniadau a gyhoeddwyd gan y Cyd-gyngor Cymwysterau yn ymwneud â ‘chofrestriadau’ ac nid ‘ymgeiswyr’. Felly, er enghraifft, gall y data ddangos bod lefel y perfformiad wedi cynyddu neu ostwng ar lefel Safon Uwch neu o fewn y graddau. Ni all ddangos a oes mwy o fechgyn neu o ferched yn cael pump neu ragor o raddau TGAU. Mae’r data yn ymwneud â chanlyniad y meysydd pwnc unigol ar gyfer pawb waeth beth fo’u hoedran.

Mae’r data yn y tablau isod yn cymharu’r canlyniadau ar gyfer 2014 a 2015. Gwneir y gymhariaeth hon yn seiliedig ar y data a gyhoeddwyd gan y Cyd-gyngor Cymwysterau ar y diwrnod canlyniadau yn 2014. Mae’r data yn rhai dros dro ac yn dangos y sefyllfa adeg cyhoeddi’r canlyniadau. Caiff y data eu gwirio cyn i’r data terfynol gael eu cyhoeddi ar lefel genedlaethol (Cymru), ac ar lefel awdurdodau lleol ac ysgolion.

Cafodd data dros dro Safon Uwch eu cyhoeddi ar 13 Awst 2015. Mae’r wybodaeth yn ymwneud â chofrestriadau ac nid ymgeiswyr.

Cymharu 2014 a 2015

 • Yng Nghymru, gwelwyd y gyfradd lwyddo gyffredinol yn gostwng ychydig (0.2 y cant) i 97.3 y cant. Yn Lloegr bu cynnydd bach o 0.1 y cant;
 • Mae canran y rhai a enillodd raddau A*-C wedi gostwng 0.9 y cant yng Nghymru i 74.3 y cant, a bu cynnydd o 0.7 y cant yn Lloegr;
 • Yng Nghymru, bu gostyngiad o 0.2 y cant, i 23.1 y cant, yng nghanran y rhai a enillodd raddau A*-A. Yn Lloegr, bu gostyngiad o 0.1 y cant;
 • Yng Nghymru, mae canran y rhai a enillodd raddau A* wedi cynyddu 0.6 y cant, i 7.3 y cant. Ni welwyd unrhyw newid yn Lloegr.

Bechgyn a merched

 • Mae merched yn parhau i gael graddau gwell na bechgyn yng Nghymru a Lloegr, ac eithrio canran y rhai a enillodd radd A*. Yn achos gradd A* mae’r bwlch rhwng bechgyn a merched wedi cynyddu ychydig yng Nghymru;
 • Yn achos y graddau eraill, yng Nghymru, mae’r bwlch rhwng bechgyn a merched wedi lleihau ers y llynedd ar gyfer graddau A*-A, A*-C ac A*-E.
 • Cymru a Lloegr
 • Mae Lloegr yn parhau i gyflawni canlyniadau gwell na Chymru, gyda’r bwlch yn cynyddu ar gyfer pob gradd ac eithrio graddau A* lle mae’r bwlch wedi lleihau 0.6 y cant.

Mae tablau 1 a 2 yn dangos canrannau’r cofrestriadau yn yr holl bynciau fesul gradd ar gyfer Cymru a Lloegr, cofrestriadau merched a bechgyn, ac ar gyfer 2014 a 2015.

table1-cy

table2-cy

Bagloriaeth Cymru

Cafodd canlyniadau’r haf ar gyfer Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru eu cyhoeddi heddiw hefyd. Mae Cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn cael ei gyflwyno gan ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant ledled Cymru. Mae dwy ran i gymhwyster Bagloriaeth Cymru, sef ‘Opsiynau’ a ‘Rhaglen Graidd’. Rhaid i’r ‘Opsiynau’ gael eu cyflawni gan fyfyrwyr sy’n astudio ar gyfer Diploma Bagloriaeth Cymru ar bob lefel, ac maent yn opsiynau a ddewiswyd o gyrsiau neu raglenni sefydledig a chymeradwy (er enghraifft, TGAU, TGAU Galwedigaethol, Safon Uwch/Uwch Gyfrannol, Safon Uwch Galwedigaethol).

Astudiaethau datblygiad personol yw’r ‘Rhaglen Graidd’ ac mae’n rhaid i fyfyrwyr eu cyflawni ynghyd â’r Opsiynau. Er mwyn ennill Diploma, rhaid i ymgeiswyr fodloni gofynion yr Opsiynau a’r Rhaglen Graidd. Caiff y Craidd ei raddio am y tro cyntaf eleni.

Ar lefel Uwch:

 • Gwelwyd cynnydd bach yng nghanran yr ymgeiswyr a gafodd y Diploma Uwch, o 87.1 y cant yn 2014 i 87.4 y cant yn 2015;
 • Llwyddodd 92.2 y cant o’r ymgeiswyr i gyflawni’r Dystysgrif Graidd, o’i gymharu â 92.4 y cant yn 2014;
 • Enillodd 12.2 y cant radd A* ar gyfer y Craidd Enillodd 29.3 y cant radd A ar gyfer y Craidd Enillodd 30.3 y cant radd B ar gyfer y Craidd Enillodd 20.4 y cant radd C ar gyfer y Craidd

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Canlyniadau Safon Uwch

14 Awst 2014

Erthygl gan Sian Hughes, National Assembly for Wales Research Service

Llun: o Pixabay. Dan drwydded Creative Commons.

Llun: o Pixabay. Dan drwydded Creative Commons.

Mae myfyrwyr Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon yn cael eu canlyniadau Safon Uwch heddiw. Mae’r Cyd-gyngor Cymwysterau (sefydliad aelodaeth sy’n cynnwys y saith darparwr cymwysterau yn y DU) yn cyhoeddi crynodebau o’r canlyniadau. Dengys data’r Cyd-gyngor Cymwysterau ganlyniadau cyfunol y rhai a gofrestrodd gyda’r cyrff dyfarnu sy’n aelodau. Mae’r canlyniadau a gyhoeddwyd gan y Cyd-gyngor Cymwysterau yn ymwneud â ‘chofrestriadau’ ac nid ‘ymgeiswyr’. Felly, er enghraifft, gall y data ddangos bod perfformiad wedi cynyddu neu ostwng ar lefel Safon Uwch neu o fewn y graddau. Ni all ddangos a oes mwy o fechgyn na merched yn cael pump neu ragor o raddau TGAU.

Mae’r undebau athrawon ATL ac ASCL wedi annog pwyll wrth gymharu canlyniadau arholiadau Cymru ag eraill yn y DU oherwydd y gwahaniaethau cynyddol rhwng systemau arholiadau Cymru a Lloegr. Mae Ofqual wedi ysgrifennu llythyr agored at ysgolion a cholegau yn Lloegr yn datgan y gallai cael gwared ar arholiadau UG a Safon Uwch ym mis Ionawr (a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2012) fod wedi cael effaith sylweddol ar ysgolion a cholegau. Mae hyn yn debygol o olygu y bydd y canlyniadau yn edrych yn wahanol i’r blynyddoedd blaenorol, er bod y safonau wedi aros yn gyson.

Mae’r data yn y tablau isod yn cymharu’r canlyniadau ar gyfer 2013 a 2014. Mae’r gymhariaeth hon yn cael ei gwneud yn seiliedig ar y data a gyhoeddwyd gan y Cyd-gyngor Cymwysterau ar y diwrnod canlyniadau yn 2013. Mae’r data yn rhai dros dro ac yn dangos y sefyllfa adeg cyhoeddi’r canlyniadau. Caiff y data eu gwirio cyn i’r data terfynol gael eu cyhoeddi ar lefel genedlaethol (Cymru), yr awdurdod lleol ac ar lefel ysgolion.

Cafodd data dros dro Safon Uwch eu cyhoeddi ar 14 Awst 2014. Mae’r wybodaeth yn ymwneud â ‘chofrestriadau’ ac nid ‘ymgeiswyr’.

Cymhariaeth rhwng 2013 a 2014

 • Yng Nghymru, bu gostyngiad bach yn y gyfradd lwyddo gyffredinol (0.1 y cant) i 97.5 y cant. Cafwyd gostyngiad o 0.1 y cant yn Lloegr hefyd;
 • Mae canran y rhai a enillodd raddau A*- C wedi aros yr un fath yng Nghymru gyda gostyngiad o 0.5 y cant yn Lloegr;
 • Yng Nghymru, bu cynnydd o 0.4% yng nghanran y rhai a enillodd raddau A* – A. Yn Lloegr, bu gostyngiad o 0.3 y cant;
 • Yng Nghymru, bu cynnydd o 0.7 % yng nghanran y rhai a enillodd radd A*, a bu cynnydd o 0.6% yn Lloegr.

Bechgyn a Merched

 • Mae merched yn parhau i gael graddau gwell na bechgyn yng Nghymru a Lloegr, ac eithrio canran y rhai a enillodd radd A*. Ar radd A* mae’r bwlch rhwng bechgyn a merched wedi cynyddu ychydig yng Nghymru a Lloegr;
 • O ran y graddau eraill, yng Nghymru mae’r bwlch cyflawni rhwng bechgyn a merched wedi cynyddu ers y llynedd ar raddau A*- C ac A* – E ond mae’r bwlch wedi lleihau ar raddau A* – A. Yn un yw’r darlun yn Lloegr hefyd gyda’r bwlch ar A* – A yn llai, y bwlch ar A* – E yn fwy, a’r bwlch ar A* – C yn aros yr un fath.

Cymru a Lloegr:           

 • Mae Lloegr yn parhau i gael gwell canlyniadau na Chymru, er bod y cymariaethau â’r llynedd, yn enwedig ar raddau uwch, wedi bod yn fwy ffafriol i Gymru.

Mae tablau 1 a 2 yn dangos canrannau’r cofrestriadau yn yr holl bynciau fesul gradd ar gyfer Cymru a Lloegr, cofrestriadau merched a bechgyn, ac ar gyfer 2013 a 2014.

tbl1-cy

Ffynhonnell: Y Cyd-gyngor Cymwysterau, A, AS and AEA (Advanced Extension Award) Results Summer 2014

table2-cy

Ffynhonnell: Y Cyd-gyngor Cymwysterau, A, AS and AEA Results Summer 2013

Bagloriaeth Cymru

Cafodd canlyniadau’r haf ar gyfer Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru eu cyhoeddi heddiw hefyd. Mae Cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn cael ei gyflwyno gan ysgolion, colegau a darparwyr hyfforddiant ledled Cymru. Mae dwy ran i gymhwyster Bagloriaeth Cymru, sef ‘Opsiynau’ a ‘Rhaglen Graidd’.   Rhaid i’r ‘Opsiynau’ gael eu cyflawni gan fyfyrwyr sy’n astudio ar gyfer pob lefel o Ddiploma Bagloriaeth Cymru, ac maent yn opsiynau a ddewiswyd o gyrsiau neu raglenni sefydledig a chymeradwy (er enghraifft, TGAU, TGAU Galwedigaethol, Safon Uwch/Uwch Gyfrannol, Safon Uwch Galwedigaethol).

Astudiaethau datblygiad personol yw’r ‘Rhaglen Graidd’ y mae’n rhaid i fyfyrwyr eu cyflawni ynghyd â’r opsiynau. Er mwyn ennill Diploma, rhaid i ymgeiswyr fodloni gofynion yr Opsiynau a’r Rhaglen Graidd.

Ar Safon Uwch:

 • Mae nifer yr ymgeiswyr a gwblhaodd Bagloriaeth Cymru yn parhau i gynyddu.
 • Gwelwyd cynnydd bach yng nghanran yr ymgeiswyr a gafodd y Diploma Uwch, o 82.7% yn 2013 i 87.1% yn 2014, cynnydd o 4.4%;
 • Bu cynnydd yng nghanran yr ymgeiswyr a enillodd y Dystysgrif Graidd, o 88.4% i 92.4%, cynnydd o 4%.

table3-eng

Ffynhonnell: Datganiad i’r wasg gan Lywodraeth Cymru