Diweddariad ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r erthygl hon yn rhoi diweddariad ar y sefyllfa bresennol mewn perthynas â’r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru). Cyhoeddwyd blog gennym ddiwethaf cyn y ddadl yn y cyfarfod Llawn ar Gyfnod 1 y Bil (egwyddorion cyffredinol) ym mis Mehefin 2017.

Parhau i Ddarllen

Blog gwadd gan Cymwysterau Cymru: Newidiadau i gymwysterau TGAU

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn y blog gwadd hwn, mae Jo Richards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio Cymwysterau Cymru, yn egluro’r newidiadau a wnaed i arholiadau TGAU eleni, a’r goblygiadau posibl o ran y canlyniadau a gaiff eu cyhoeddi ym mis Awst.

Parhau i Ddarllen

Darogan dyfodol Cymru: Cyhoeddi adroddiad gan Lywodraeth Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae ehangu poblogaeth, twf economaidd a llifogydd yn ddim ond rhai o’r pethau ar y gorwel ar gyfer Cymru, yn ôl ‘Adroddiad ar Dueddiadau’r Dyfodol. Mae’r adroddiad, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar 5 Mai 2017 yn un o ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ym maes Addysg Bellach ac Uwch

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau Addysg Bellach ac Uwch yng Nghymru. Mae’n egluro’r cyd-destun polisi ac yn cyfeirio at sefydliadau a mentrau allweddol. Mae’r papur hefyd yn rhoi ystadegau ar nifer y gweithgareddau dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau hyn a nifer y dysgwyr sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog. Mae gan Lywodraeth Cymru darged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac mae o’r farn bod addysg a dilyniant ieithyddol yn un o’r prif ffyrdd o gyflawni hyn, fel y nodir yn ei Strategaeth Iaith newydd. Bydd adroddiad grŵp gorchwyl a gorffen Llywodraeth Cymru ar ddyfodol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cael ei gyhoeddi cyn bo hir.

Parhau i Ddarllen

Rhoi sylw dyledus? I ba raddau y mae Llywodraeth Cymru yn cymryd ei gyfrifoldebau o ddifrif o dan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC)

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae gan blant a phobl ifanc hyd at 18 mlwydd oed amrywiaeth o hawliau wedi’u nodi yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (y Confensiwn), gan gynnwys hawliau i gael eu hamddiffyn, i iechyd, i deulu, i addysg, i ddiwylliant ac i hamdden (gweler crynodeb o erthyglau) (PDF 73.8KB)).

Mae’r Confensiwn yn nodi’r hyn y mae’n rhaid i lywodraethau, awdurdodau cyhoeddus ac oedolion ei wneud i alluogi plant i fwynhau eu holl hawliau. Cadarnhaodd y DU y Confensiwn ym 1991 a mabwysiadodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru y Confensiwn yn unfrydol fel sail ar gyfer gwneud polisi ar gyfer plant ym mis Ionawr 2004.

Parhau i Ddarllen