Blog gwadd gan Cymwysterau Cymru: Newidiadau i gymwysterau TGAU

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn y blog gwadd hwn, mae Jo Richards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio Cymwysterau Cymru, yn egluro’r newidiadau a wnaed i arholiadau TGAU eleni, a’r goblygiadau posibl o ran y canlyniadau a gaiff eu cyhoeddi ym mis Awst.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ym maes Addysg Bellach ac Uwch

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau Addysg Bellach ac Uwch yng Nghymru. Mae’n egluro’r cyd-destun polisi ac yn cyfeirio at sefydliadau a mentrau allweddol. Mae’r papur hefyd yn rhoi ystadegau ar nifer y gweithgareddau dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau hyn a nifer y dysgwyr sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog. Mae gan Lywodraeth Cymru darged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac mae o’r farn bod addysg a dilyniant ieithyddol yn un o’r prif ffyrdd o gyflawni hyn, fel y nodir yn ei Strategaeth Iaith newydd. Bydd adroddiad grŵp gorchwyl a gorffen Llywodraeth Cymru ar ddyfodol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cael ei gyhoeddi cyn bo hir.

Parhau i Ddarllen

Estyn am y sêr: Rhwydwaith Seren a cheisiadau i brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt o Gymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Rhwydwaith o ganolfannau rhanbarthol yw Seren a luniwyd i gefnogi pobl ifanc mwyaf galluog Cymru i gyflawni eu potensial academaidd a chael eu derbyn i brifysgolion blaenllaw, gan gynnwys Rhydychen a Chaergrawnt. Mae’r erthygl hon yn dilyn yr erthygl flaenorol am ymestyn disgyblion a allai gyflawni’n uchel yng Nghymru.

Parhau i Ddarllen

Blaenoriaeth addysgol sy’n dod i’r amlwg – ymestyn cyflawnwyr uchel potensial Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddoe, postiwyd erthygl am ganlyniadau Cymru yn PISA a thargedau Llywodraeth Cymru ar gyfer cylchoedd yn y dyfodol. Roedd yn cyfeirio at ddatganiadau diweddar gan y Prif Weinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet ynghylch targedau ar gyfer PISA, a oedd yn rhoi sylw i’r her benodol o wella safonau cyflawnwyr uchaf Cymru.

Parhau i Ddarllen

Sut mae Cymru yn perfformio yn PISA a beth yw targed Llywodraeth Cymru?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae datganiadau diweddar gan y Prif Weinidog ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg wedi troi sylw eto at ddull Llywodraeth Cymru o ran y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA) a’i dyheadau ar gyfer perfformiad Cymru mewn cylchoedd yn y dyfodol. Mae’r erthygl hon yn rhan o gyfres dwy ran sy’n edrych ar ganlyniadau PISA Cymru a thargedau Llywodraeth Cymru er mwyn gwella. Fory, byddwn yn canolbwyntio ar y canlyniadau i ddysgwyr mwy galluog a thalentog, sy’n dod i’r amlwg fel her benodol ac sy’n arbennig o bwysig i wella statws rhyngwladol Cymru.

Parhau i Ddarllen