Y trydydd sector yng Nghymru: a yw’n annibynnol ar y Llywodraeth ynteu a yw’n gangen arall ohoni?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r pos jig-so o ran sefyllfa ariannu’r trydydd sector yng Nghymru yn gymhleth: mae tua 31 y cant o incwm y sector yn deillio o arian cyhoeddus, 21% o roddion cyhoeddus, a 39% o fasnachu a buddsoddiadau. Golyga hyn fod cyrff y trydydd sector yng Nghymru yn dibynnu ar amrediad o gysylltiadau gyda’r cyhoedd, gyda busnesau a chyda Llywodraethau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol i gynnal eu gweithgareddau—gweithgareddau sy’n aml yn darparu gwasanaethau ar ran y sector cyhoeddus, neu yn ei absenoldeb.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau yng Nghyfnod 2

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Gosodwyd y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) (‘y Bil’) gerbron y Cynulliad ar 28 Tachwedd 2016. Cyflwynwyd y Bil yn y Cyfarfod Llawn gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, ar 29 Tachwedd 2016.

Parhau i Ddarllen

‘Roeddwn i’n arfer bod yn rhywun’ – y Cynulliad i drafod adroddiad pwyllgor ar ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Mercher 21 Mehefin, bydd y Cynulliad yn trafod adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru, ac ymateb Llywodraeth Cymru i’w argymhellion.

Parhau i Ddarllen

Y cynllun gweithredu: Cyfarwyddebau Natur ‘Addas i’r Diben’ yn cael bywyd newydd

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn dilyn cyfnod o ansicrwydd, bydd Cyfarwyddebau Natur yr UE, sy’n diogelu nifer helaeth o fywyd gwyllt yr UE, yn ffynnu o dan ‘Gynllun Gweithredu’ newydd.

Parhau i Ddarllen

Ymgynghoriad ar addysg a hyfforddiant ôl-orfodol: Un corff rheoleiddio a chyllido ar gyfer Addysg Bellach ac Addysg Uwch?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Mawrth 20 Mehefin 2017, bydd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, yn gwneud datganiad ynghylch ymgynghoriad ar addysg a hyfforddiant ôl-orfodol. Mae hyn yn debygol o fod yn achlysur cyhoeddi’r ymgynghoriad ar gynlluniau Llywodraeth Cymru i weithredu’n unol â’i hymateb i adroddiad yr Athro Ellen Hazelkorn, sef Tuag at 2030: Fframwaith ar gyfer datblygu system addysg ôl-orfodol o’r radd flaenaf i Gymru.

Parhau i Ddarllen