Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2017-18

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Bydd y Cynulliad yn trafod Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 yn y Cyfarfod Llawn ar 18 Gorffennaf. Mae’r erthygl hon yn rhoi gwybodaeth gefndirol am y gyllideb atodol a gwaith Pwyllgor Cyllid y Cynulliad i graffu ar y dyraniadau a geir ynddi.

Clywodd y Pwyllgor Cyllid dystiolaeth lafar gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol am y newidiadau yn y gyllideb atodol, ac mae wedi cyhoeddi adroddiad a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 14 Gorffennaf.

Parhau i Ddarllen

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Gosodwyd ail gyllideb atodol 2016-17 gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, ar 7 Chwefror 2017.  Yn ogystal, cyflwynwyd nodyn esboniadol a thablau yn dangos y dyraniadau i’r adrannau.  Mae’r gyllideb atodol hon yn diwygio’r gyllideb atodol gyntaf ar gyfer 2016-17, a gymeradwywyd gan y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Gorffennaf 2016. Mae Pwyllgor Cyllid wedi cyhoeddi ei adroddiad Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2016-2017 ar 2 Mawrth.

Parhau i Ddarllen

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Gosodwyd ail gyllideb atodol 2016-17 gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, ar 7 Chwefror 2017.  Yn ogystal, cyflwynwyd nodyn esboniadol a thablau yn dangos y dyraniadau i’r adrannau.  Mae’r gyllideb atodol hon yn diwygio’r gyllideb atodol gyntaf ar gyfer 2016-17, a gymeradwywyd gan y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Gorffennaf 2016.

Parhau i Ddarllen

Dadl ar y Gyllideb Ddrafft

05 Rhagfyr 2016

Erthygl gan Martin Jennings a David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cynhelir dadl ynghylch Cyllideb Ddrafft 2017-18 Llywodraeth Cymru yn y Cyfarfod Llawn ar 6 Rhagfyr 2016.

Arweiniodd y Pwyllgor Cyllid y gwaith craffu yn y Cynulliad ac mae wedi cyhoeddi’r wybodaeth a ganlyn: Adroddiad ar y gyllideb.

Ers i’r Gyllideb Ddrafft gael ei gosod, cyhoeddwyd yn Natganiad yr Hydref Llywodraeth y DU, UK Autumn Statement (Saesneg yn unig), y bydd £442m o arian cyfalaf ychwanegol dros gyfnod 2016-17 i 2020-21 a £35.8m o refeniw ychwanegol rhwng cyllideb refeniw 2016-17 a 2019-20. Mae rhagolygon diweddaraf y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol (Saesneg yn unig) wedi cynyddu eu hamcangyfrifon o ran chwyddiant ac wedi lleihau eu hamcangyfrifon o ran twf economaidd ar gyfer 2017.

Mae’r ffeithluniau hyn yn dangos y penawdau amlycaf yng nghyllideb ddrafft 2017-18.

Mae’r ffeithlun yn dangos prif ffigurau cyllideb ddrafft 2017-18.draft-budget-2017-18-changes-welsh-01