Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2017-18

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Bydd y Cynulliad yn trafod Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 yn y Cyfarfod Llawn ar 18 Gorffennaf. Mae’r erthygl hon yn rhoi gwybodaeth gefndirol am y gyllideb atodol a gwaith Pwyllgor Cyllid y Cynulliad i graffu ar y dyraniadau a geir ynddi.

Clywodd y Pwyllgor Cyllid dystiolaeth lafar gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol am y newidiadau yn y gyllideb atodol, ac mae wedi cyhoeddi adroddiad a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 14 Gorffennaf.

Parhau i Ddarllen

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Gosodwyd ail gyllideb atodol 2016-17 gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, ar 7 Chwefror 2017.  Yn ogystal, cyflwynwyd nodyn esboniadol a thablau yn dangos y dyraniadau i’r adrannau.  Mae’r gyllideb atodol hon yn diwygio’r gyllideb atodol gyntaf ar gyfer 2016-17, a gymeradwywyd gan y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Gorffennaf 2016. Mae Pwyllgor Cyllid wedi cyhoeddi ei adroddiad Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2016-2017 ar 2 Mawrth.

Parhau i Ddarllen

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Gosodwyd ail gyllideb atodol 2016-17 gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, ar 7 Chwefror 2017.  Yn ogystal, cyflwynwyd nodyn esboniadol a thablau yn dangos y dyraniadau i’r adrannau.  Mae’r gyllideb atodol hon yn diwygio’r gyllideb atodol gyntaf ar gyfer 2016-17, a gymeradwywyd gan y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Gorffennaf 2016.

Parhau i Ddarllen

Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

21 Rhagfyr 2016

Erthygl gan Owen Holzinger a David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ffeithlun yn dangos y prif ffigurau ar gyfer Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18.

Cafodd cyllideb derfynol Llywodraeth Cymru ei chyhoeddi ar 20 Rhagfyr.

Cyhoeddwyd datganiad yr hydref ar ôl cyhoeddi’r Gyllideb ddrafft ac arweiniodd hynny at newidiadau yn y cyllid sydd ar gael ar gyfer Cymru. Roedd datganiad yr Hydref yn cynnwys £442 miliwn mewn cyfalaf ychwanegol a £35.8 miliwn mewn refeniw dros bum mlynedd (2016-17 i 2020-21). Mae hyn yn cynnwys £23.4 miliwn o refeniw (o hyn, mae £13.7 miliwn yn ymwneud â chyllid o ganlyniad i bolisi ardoll prentisiaethau’r DU) a £70.9 miliwn o gyfalaf ar gyfer 2017-18.

Mae’r prif newidiadau rhwng Cyllideb ddrafft a Chyllideb derfynol Llywodraeth Cymru fel a ganlyn:

Dyrannwyd £46 miliwn o gyllid refeniw o’r cronfeydd wrth gefn ar gyfer 2017-18, gan gynnwys:

 • refeniw ychwanegol o £10 miliwn ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol;
 • £1.7 miliwn yn ychwanegol i ddarparu cymorth ariannol i bobl yr effeithiwyd arnynt gan waed halogedig a gyflenwyd gan y GIG;
 • refeniw ychwanegol o £10 miliwn ar gyfer rhyddhad ardrethi busnes;
 • £6 miliwn yn ychwanegol i helpu i atal digartrefedd;
 • refeniw ychwanegol o £15.5 miliwn ar gyfer prentisiaethau (gan gynnwys £0.5 miliwn ar gyfer Comisiynwyr Heddlu a Throseddu);
 • cyllid refeniw ychwanegol o £3.2 miliwn i gefnogi uchelgais Llywodraeth Cymru i sicrhau bod pawb yn cael cyfle i gyrraedd eu llawn botensial.

Mae cyllid cyfalaf ychwanegol o £52 miliwn wedi cael ei ddyrannu o’r cronfeydd wrth gefn yn 2017-18, (mae £337 o gyfalaf wedi’i ddyrannu dros gyfnod o bedair blynedd 2017-18 i 2020-21), gan gynnwys:

 • £6.5 miliwn o gyfalaf ychwanegol i wella’r ystâd iechyd a chyflymu arloesedd yn 2017-18 (£41.5 miliwn dros bedair blynedd hyd at 2020-21);
 • cyfalaf ychwanegol o £20 miliwn yn 2017-18 i gyflymu’r ymrwymiad i ddarparu 20,000 o dai fforddiadwy erbyn diwedd y Cynulliad hwn (£53.4 miliwn dros bedair blynedd);
 • £7 miliwn yn ychwanegol i gefnogi cynlluniau ffyrdd a thrafnidiaeth (£83 miliwn o gyfalaf dros bedair blynedd, gan gynnwys £15 miliwn ar gyfer y Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol);
 • £10 miliwn o gyfalaf ychwanegol ar gyfer mesurau arbed ynni (£40 miliwn dros bedair blynedd);
 • £3 miliwn o gyfalaf ychwanegol ar gyfer mesurau lliniaru llifogydd (£33 miliwn dros bedair blynedd);
 • £5 miliwn o gyfalaf ychwanegol gefnogi cymunedau gwledig (£20 miliwn dros bedair blynedd);
 • swm ychwanegol o £50 miliwn ar gyfer adfywio dros bedair blynedd (£0 yn 2017-18);
 • cyfalaf ychwanegol o £16 miliwn dros bedair blynedd i ‘adeiladu twf a ffyniant’ (£0 yn 2017-18).

Dylid nodi, gan fod rhai o’r dyraniadau hyn yn cael eu gwneud dros bedair blynedd, mai’r cynnydd yn y DEL Cyfalaf ar gyfer 2017-18 yw £121.1 miliwn o gymharu â chyllideb atodol gyntaf 2016-17.

Yn dilyn y dyraniadau hyn, mae’r gyllideb derfynol yn cynnwys £200 miliwn o refeniw yn y cronfeydd arian parod wrth gefn a £127 miliwn yn y cronfeydd cyfalaf wrth gefn a fydd ar gael i’w ddyrannu yn 2017-18.

Bu nifer o fân addasiadau technegol rhwng y gyllideb ddrafft a’r gyllideb derfynol, a amlinellir isod:

 • Symudiadau rhwng adrannau ar ôl cytuno ar wariant ac ad-daliadau ar gyfer cynllun Buddsoddi i Arbed 2017-18.
 • Addasiadau i gyllideb Swyddfa Archwilio Cymru yn sgil gosod amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru.
 • Addasiadau i ddyraniad y Llwybrau Diogel i Ysgolion (£0.5 miliwn) i drosglwyddo arian o refeniw i gyfalaf.

Mae Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol wedi cyhoeddi adroddiad craffu ar y gyllideb ddrafft.

Caiff cynnig Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyllideb Derfynol 2017-18 ei drafod yn y Cyfarfod Llawn ar 10 Ionawr 2017.

Cyllideb Atodol Cyntaf 2016-17: Prif ffigurau a chraffu’r Pwyllgor Cyllid

08 Gorffennaf 2016

Erthygl gan Gareth Thomas a David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Bydd y Cynulliad yn trafod Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17 yn y Cyfarfod Llawn ar 12 Gorffennaf. Mae’r erthygl hon yn rhoi gwybodaeth gefndirol am y gyllideb atodol a gwaith Pwyllgor Cyllid y Cynulliad i graffu ar y dyraniadau a geir ynddi. Clywodd y Pwyllgor Cyllid dystiolaeth lafar gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol am y newidiadau yn y gyllideb atodol, ac mae wedi cyhoeddi adroddiad sy’n cynnwys argymhellion i Ysgrifennydd y Cabinet.

Cyllideb Atodol Gyntaf 2016-17

Prif bwrpas y gyllideb atodol yw ailstrwythuro er mwyn adlewyrchu’r newidiadau ym mhortffolios Gweinidogion Llywodraeth newydd Cymru.  Mae’r erthygl a gyhoeddwyd gennym ar y blog ym mis Mehefin 2016 yn nodi manylion y dyraniadau ychwanegol a wnaed yn y gyllideb atodol.

Gosodwyd y gyllideb atodol gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, ar 21 Mehefin 2016. Yn ogystal, cyflwynwyd nodyn esboniadol a thablau yn dangos y dyraniadau i’r adrannau. Mae’r ffeithlun a’r siart cylch isod yn nodi prif ffigurau’r gyllideb atodol.

Ffeithlun yn dangos prif ffigurau Cyllideb Atodol Gyntaf 2016-17.

Siart cylch yn dangos dyraniadau'r gyllideb i adrannau Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell: Cyfrifiadau’r Gwasanaeth Ymchwil o Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2016-17

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid yn craffu ar y gyllideb atodol

Clywodd y Pwyllgor Cyllid dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet ar 28 Mehefin, ac roedd yn fodlon ar y cyfan ar y cynigion yn y gyllideb atodol. Gwnaeth bedwar argymhelliad i Lywodraeth Cymru yn ei adroddiad.  Mae’r rhain wedi’u seilio ar y prif feysydd a drafodwyd gydag Ysgrifennydd y Cabinet ac maent yn cwmpasu’r meysydd a ganlyn:

 • Costau’r etholiad: Roedd y £7.7 miliwn a ddyrannwyd i dalu am gost etholiad y Cynulliad ym mis Mai 2016 yn is na chostau’r etholiad blaenorol a gynhaliwyd yn 2011, yn rhannol am fod costau etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, a gynhaliwyd ar yr un diwrnod, wedi’u rhannu â Swyddfa Gartref Llywodraeth y DU. Argymhellodd y Pwyllgor y dylai Llywodraeth Cymru barhau i fanteisio ar gyfleoedd o’r fath i leihau’r gost o gynnal etholiadau i drethdalwyr.
 • Ardal Fenter Glannau Port Talbot: Nododd y Pwyllgor fod £1.5 miliwn wedi’i ddyrannu yn y gyllideb i gynllun rhyddhad ardrethi busnes yn Ardal Fenter Glannau Port Talbot. Fodd bynnag, argymhellodd y Pwyllgor y dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi mwy o dystiolaeth yn y dyfodol sy’n nodi’r rhesymeg y tu ôl i ddyraniadau’r gyllideb, fel y cynllun rhyddhad ardrethi busnes, gan gynnwys manylion am yr effaith economaidd a ragwelir.
 • Tryloywder y gyllideb: Argymhellodd y Pwyllgor y dylai Ysgrifennydd y Cabinet gyflwyno gwybodaeth i sicrhau ei bod yn bosibl olrhain dyraniadau i adrannau a phrosiectau mawr yn ystod tymor y Cynulliad hwn. Dylai hyn gynnwys galluogi cymariaethau i gael eu gwneud pan fydd portffolios Ysgrifenyddion Cabinet yn newid.
 • Newidiadau i gyllideb Llywodraeth Cymru yn y dyfodol: Ar 28 Mehefin,  mynegodd Canghellor y Trysorlys y farn y byddai angen i’r Prif Weinidog newydd gynyddu trethi a gwneud toriadau pellach o ran gwariant. Felly, argymhellwyd y dylai Ysgrifennydd y Cabinet roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am drafodaethau â Thrysorlys y DU ynghylch unrhyw benderfyniadau a allai arwain at newidiadau i gyllideb Llywodraeth Cymru yn y misoedd nesaf.