Diweddariad ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r erthygl hon yn rhoi diweddariad ar y sefyllfa bresennol mewn perthynas â’r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru). Cyhoeddwyd blog gennym ddiwethaf cyn y ddadl yn y cyfarfod Llawn ar Gyfnod 1 y Bil (egwyddorion cyffredinol) ym mis Mehefin 2017.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad Newydd: Bil yr Undebau Llafur (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau yng Ngham 2

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Bydd trafodion Cyfnod 3 er mwyn ystyried gwelliannau i Bil yr Undebau Llafur (Cymru) (PDF, 60KB) yn cael ei gynnal yn y Cyfarfod Llawn ar ddydd Mawrth, 11 Gorffennaf 2017.

Parhau i Ddarllen

Dadl Ar Egwyddorion Cyffredinol Y Bil ADY

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Mawrth (6 Mehefin 2017), bydd Aelodau’r Cynulliad yn trafod egwyddorion cyffredinol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg ac yn pleidleisio a ddylid caniatáu iddo symud ymlaen i ail gam proses ddeddfwriaethol y Cynulliad.

Parhau I Ddarllen

Cyhoeddiad Newydd: Bil yr Undebau Llafur (Cymru) – Crynodeb o’r Fil

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cyflwynwyd Bil yr Undebau Llafur (Cymru) (“y Bil”) ar 16 Ionawr 2017 gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford AC.

Cyflwynwyd y Bil gan Lywodraeth Cymru er mwyn datgymhwyso darpariaethau penodol yn Neddf yr Undebau Llafur 2016 y DU fydd, ym marn Llywodraeth Cymru, yn cael “effaith andwyol ar ddull Llywodraeth Cymru o weithredu ar sail partneriaethau cymdeithasol yng Nghymru”. Y bartneriaeth gymdeithasol yw’r dull y defnyddir gan Lywodraeth Cymru wrth reoli staff y sector cyhoeddus ac ymdrin â chysylltiadau diwydiannol yn y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) – Crynodeb o’r Fil

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cyflwynwyd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) gan Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, ar 12 Rhagfyr 2016.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud yn bendant bod angen newid. Mae’n dweud bod y Bil hwn yn ‘gweddnewid’ system ‘nad yw bellach yn addas i’w diben’.

Parhau i Ddarllen