Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2017-18

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Bydd y Cynulliad yn trafod Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 yn y Cyfarfod Llawn ar 18 Gorffennaf. Mae’r erthygl hon yn rhoi gwybodaeth gefndirol am y gyllideb atodol a gwaith Pwyllgor Cyllid y Cynulliad i graffu ar y dyraniadau a geir ynddi.

Clywodd y Pwyllgor Cyllid dystiolaeth lafar gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol am y newidiadau yn y gyllideb atodol, ac mae wedi cyhoeddi adroddiad a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 14 Gorffennaf.

Parhau i Ddarllen

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Gosodwyd ail gyllideb atodol 2016-17 gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, ar 7 Chwefror 2017.  Yn ogystal, cyflwynwyd nodyn esboniadol a thablau yn dangos y dyraniadau i’r adrannau.  Mae’r gyllideb atodol hon yn diwygio’r gyllideb atodol gyntaf ar gyfer 2016-17, a gymeradwywyd gan y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Gorffennaf 2016. Mae Pwyllgor Cyllid wedi cyhoeddi ei adroddiad Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2016-2017 ar 2 Mawrth.

Parhau i Ddarllen

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17

09 Chwefror 2017

Erthygl gan Martin Jennings a David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Gosodwyd ail gyllideb atodol 2016-17 gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, ar 7 Chwefror 2017.  Yn ogystal, cyflwynwyd nodyn esboniadol a thablau yn dangos y dyraniadau i’r adrannau.  Mae’r gyllideb atodol hon yn diwygio’r gyllideb atodol gyntaf ar gyfer 2016-17, a gymeradwywyd gan y Cynulliad Cenedlaethol ym mis Gorffennaf 2016.

Mae dros ddeuparth y dyraniadau cyllid yn y gyllideb hon yn gyllid ychwanegol i’r GIG, gan gynnwys £75.9 miliwn i fynd i’r afael â gorwariant disgwyliedig Byrddau Iechyd Lleol (â £7.5 miliwn o hwnnw yn ychwanegol at y £68.4 miliwn a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2016), £50 miliwn i fynd i’r afael â phwysau’r gaeaf, £27 miliwn i ariannu’r diffyg incwm yn sgil y Cynllun Rheoleiddio Prisiau Fferyllol, ac £16 miliwn i gefnogi lansiad y Gronfa Triniaethau newydd

At hynny, mae £20 miliwn wedi cael ei ddyrannu i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru i ddiwallu anghenion ariannol argymhellion Adroddiad Diamond, £8.5 miliwn i sefydlu Trafnidiaeth Cymru er mwyn dylunio a gosod masnachfreintiau’r rheilffordd a Metro De Cymru, a £4 miliwn i Tata Steel i gefnogi anghenion sgiliau.

Y prif ddyraniadau ariannol a wnaed oedd £47 miliwn at y prosiect cefnffyrdd (gan gynnwys £22 miliwn ar gyfer datblygu heol yr M4), £33.4 miliwn mewn grantiau a benthyciadau i gwblhau’r blaenoriaethau datblygu economaidd, a £30 miliwn at yr ymrwymiad a wnaed yn y Rhaglen Lywodraethu i adeiladu 20,000 yn rhagor o dai fforddiadwy.

Ariennir y buddsoddiadau hyn trwy gymysgedd o ddyraniadau o’r cronfeydd wrth gefn a chronfeydd a gariwyd drosodd o’r flwyddyn ariannol flaenorol ac maent hefyd yn ystyried newidiadau yn y cyllid gan Lywodraeth y DU.

Mae’r siart yn crynhoi’r newidiadau i’r dyraniadau ariannol yn gyffredinol, ynghyd â’r dyraniadau o ran refeniw cyllidol a gwariant cyfalaf rhwng gwahanol adrannau Llywodraeth Cymru, gan gymharu’r gyllideb atodol flaenorol â’r un gyfredol.

Ffeithlun yn dangos prif ddyraniadau Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17

Cyllideb Atodol Cyntaf 2016-17: Prif ffigurau a chraffu’r Pwyllgor Cyllid

08 Gorffennaf 2016

Erthygl gan Gareth Thomas a David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Bydd y Cynulliad yn trafod Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17 yn y Cyfarfod Llawn ar 12 Gorffennaf. Mae’r erthygl hon yn rhoi gwybodaeth gefndirol am y gyllideb atodol a gwaith Pwyllgor Cyllid y Cynulliad i graffu ar y dyraniadau a geir ynddi. Clywodd y Pwyllgor Cyllid dystiolaeth lafar gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol am y newidiadau yn y gyllideb atodol, ac mae wedi cyhoeddi adroddiad sy’n cynnwys argymhellion i Ysgrifennydd y Cabinet.

Cyllideb Atodol Gyntaf 2016-17

Prif bwrpas y gyllideb atodol yw ailstrwythuro er mwyn adlewyrchu’r newidiadau ym mhortffolios Gweinidogion Llywodraeth newydd Cymru.  Mae’r erthygl a gyhoeddwyd gennym ar y blog ym mis Mehefin 2016 yn nodi manylion y dyraniadau ychwanegol a wnaed yn y gyllideb atodol.

Gosodwyd y gyllideb atodol gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, ar 21 Mehefin 2016. Yn ogystal, cyflwynwyd nodyn esboniadol a thablau yn dangos y dyraniadau i’r adrannau. Mae’r ffeithlun a’r siart cylch isod yn nodi prif ffigurau’r gyllideb atodol.

Ffeithlun yn dangos prif ffigurau Cyllideb Atodol Gyntaf 2016-17.

Siart cylch yn dangos dyraniadau'r gyllideb i adrannau Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell: Cyfrifiadau’r Gwasanaeth Ymchwil o Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2016-17

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid yn craffu ar y gyllideb atodol

Clywodd y Pwyllgor Cyllid dystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet ar 28 Mehefin, ac roedd yn fodlon ar y cyfan ar y cynigion yn y gyllideb atodol. Gwnaeth bedwar argymhelliad i Lywodraeth Cymru yn ei adroddiad.  Mae’r rhain wedi’u seilio ar y prif feysydd a drafodwyd gydag Ysgrifennydd y Cabinet ac maent yn cwmpasu’r meysydd a ganlyn:

  • Costau’r etholiad: Roedd y £7.7 miliwn a ddyrannwyd i dalu am gost etholiad y Cynulliad ym mis Mai 2016 yn is na chostau’r etholiad blaenorol a gynhaliwyd yn 2011, yn rhannol am fod costau etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, a gynhaliwyd ar yr un diwrnod, wedi’u rhannu â Swyddfa Gartref Llywodraeth y DU. Argymhellodd y Pwyllgor y dylai Llywodraeth Cymru barhau i fanteisio ar gyfleoedd o’r fath i leihau’r gost o gynnal etholiadau i drethdalwyr.
  • Ardal Fenter Glannau Port Talbot: Nododd y Pwyllgor fod £1.5 miliwn wedi’i ddyrannu yn y gyllideb i gynllun rhyddhad ardrethi busnes yn Ardal Fenter Glannau Port Talbot. Fodd bynnag, argymhellodd y Pwyllgor y dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi mwy o dystiolaeth yn y dyfodol sy’n nodi’r rhesymeg y tu ôl i ddyraniadau’r gyllideb, fel y cynllun rhyddhad ardrethi busnes, gan gynnwys manylion am yr effaith economaidd a ragwelir.
  • Tryloywder y gyllideb: Argymhellodd y Pwyllgor y dylai Ysgrifennydd y Cabinet gyflwyno gwybodaeth i sicrhau ei bod yn bosibl olrhain dyraniadau i adrannau a phrosiectau mawr yn ystod tymor y Cynulliad hwn. Dylai hyn gynnwys galluogi cymariaethau i gael eu gwneud pan fydd portffolios Ysgrifenyddion Cabinet yn newid.
  • Newidiadau i gyllideb Llywodraeth Cymru yn y dyfodol: Ar 28 Mehefin,  mynegodd Canghellor y Trysorlys y farn y byddai angen i’r Prif Weinidog newydd gynyddu trethi a gwneud toriadau pellach o ran gwariant. Felly, argymhellwyd y dylai Ysgrifennydd y Cabinet roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am drafodaethau â Thrysorlys y DU ynghylch unrhyw benderfyniadau a allai arwain at newidiadau i gyllideb Llywodraeth Cymru yn y misoedd nesaf.

Llywodraeth Cymru Cyllideb Atodol Cyntaf 2016-17

22 Mehefin 2016

Erthygl gan Gareth Thomas a David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Gosododd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (Mark Drakeford AC) y Gyllideb Atodol Gyntaf ar gyfer 2016-17 ar 21 Mehefin 2016. Yn ogystal, cyflwynwyd nodyn esboniadol a thablau yn dangos y dyraniadau i’r adrannau. Mae’r gyllideb atodol hon yn diwygio’r Gyllideb Derfynol ar gyfer 2016-17, a gymeradwywyd gan y Cynulliad blaenorol ym mis Mawrth 2016. Bydd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad yn cymryd tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet i graffu ar y dyraniadau a wnaed yn y gyllideb atodol yr wythnos nesaf. Bydd dadl a phleidlais yn y Cyfarfod Llawn i awdurdodi’r cynnig ynglŷn â’r gyllideb atodol ar 12 Gorffennaf.

Mae’r gyllideb atodol hon yn nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn dyrannu dros £16 biliwn yn ystod 2016-17.  O’r swm hwn, mae £14.5 biliwn wedi’i ddyrannu i Adrannau Llywodraeth Cymru (a elwir yn DEL). O’r £1.5 biliwn sy’n weddill, mae tua £1 biliwn yn ymwneud â rhagweld derbyniadau trethi busnes a gaiff ei ailddosbarthu ymhlith awdurdodau lleol a £0.5 biliwn yn Wariant arall a Reolir yn Flynyddol (a elwir yn AME), sy’n caei ei arwain yn ôl y galw. Nid oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw ddisgresiwn ynghylch y modd y caiff y cyllid hwn ei wario. Yn ogystal, caiff £0.6 biliwn o gyllid ei gadw fel cronfa ganolog i’w ddyrannu yn ddiweddarach yn y flwyddyn ariannol. Mae manylion y dyraniadau i adrannau wedi’u nodi yn y ffeithlun isod.

Ffeithlun sy’n dangos prif ffigurau o’r gyllideb atodol cyntaf 2016-17

Prif bwrpas y gyllideb atodol hon yw ailstrwythuro er mwyn adlewyrchu newidiadau portffolio Gweinidogion Llywodraeth Cymru newydd.  Yn ogystal, mae nifer fach o ddyraniadau wedi’u gwneud o’r cronfeydd wrth gefn i adlewyrchu dyraniadau a wnaed gan Lywodraeth Cymru’n flaenorol ac nad oedd yn y Gyllideb Derfynol.  Cyfanswm y dyraniadau hyn yw £21.5 miliwn mewn refeniw ac ychydig o dan £9 miliwn mewn cyfalaf.

Mae’r dyraniadau refeniw yn cynnwys:

Mae’r dyraniadau cyfalaf yn cynnwys: