Diweddariad ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r erthygl hon yn rhoi diweddariad ar y sefyllfa bresennol mewn perthynas â’r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru). Cyhoeddwyd blog gennym ddiwethaf cyn y ddadl yn y cyfarfod Llawn ar Gyfnod 1 y Bil (egwyddorion cyffredinol) ym mis Mehefin 2017.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) – Crynodeb o’r Fil

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cyflwynwyd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) gan Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, ar 12 Rhagfyr 2016.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud yn bendant bod angen newid. Mae’n dweud bod y Bil hwn yn ‘gweddnewid’ system ‘nad yw bellach yn addas i’w diben’.

Parhau i Ddarllen

Bil “Erthygl 50”: Y datblygiadau diweddaraf

06 Chwefror 2017

Erthygl gan Dr Alys Thomas, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

1024px-uk_supreme_court_court_1

Llun: o Wikimedia gan Rwendland. Dan drwydded Creative Commons.

Ers dyfarniad y Goruchaf Lys, mae’r broses o ran ymadael â’r UE wedi symud ymlaen yn gyflym.

Cyhoeddodd y Goruchaf Lys ei ddyfarniad ar achos R (ar gais Miller ac arall) (Ymatebwyr) v yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (Apelydd) ar 24 Ionawr 2017, yr hyn a elwir yn “ddyfarniad Erthygl 50”. Apêl oedd hwn; roedd yr Uchel Lys wedi dyfarnu yn erbyn Llywodraeth y DU ar gam blaenorol yn yr achos.

Pe byddai Aelod-wladwriaeth yn penderfynu tynnu’n ôl o’r Undeb Ewropeaidd (“yr UE”), mae Erthygl 50 o’r Cytuniad ar yr Undeb Ewropeaidd yn darparu y dylai gyflwyno hysbysiad o’r bwriad hwnnw (“Hysbysiad”). Bydd y cytuniadau sy’n llywodraethu’r UE yn peidio â bod yn gymwys i’r Aelod-wladwriaeth honno ddwy flynedd yn ddiweddarach.

Dadleuodd Llywodraeth y DU fod ganddi hawl i roi Erthygl 50 o’r Cytuniad mewn grym heb fod angen i’r Senedd basio deddf. Dywedodd fod pwerau uchelfraint y Goron i lofnodi cytuniadau ac i dynnu’n ôl ohonynt yn golygu fod gan Weinidogion yr hawl i arfer y pŵer hwn mewn perthynas â Chytuniadau’r UE, a bod ganddi, felly, hawl i gyflwyno Hysbysiad o fwriad y DU i ymadael â’r UE heb fod angen deddfu ar y mater.

Roedd y gwrthwynebwyr, fodd bynnag, yn dadlau y byddai tynnu’n ôl o Gytuniadau’r UE yn newid y gyfraith ddomestig. Oherwydd y rheol na chaniateir defnyddio pwerau uchelfraint i newid cyfraith ddomestig y DU, roeddynt o’r farn fod hyn yn golygu na allai Llywodraeth y DU gyflwyno Hysbysiad oni chaiff ei hawdurdodi i wneud hynny gan Ddeddf Seneddol.

Gwrthododd y Goruchaf Lys apêl yr Ysgrifennydd Gwladol o fwyafrif o 8 i 3. Roedd y Goruchaf Lys o’r farn, ar ôl astudio telerau Deddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972, a oedd yn rhoi effaith i aelodaeth y DU o’r Undeb Ewropeaidd, na allai Gweinidogion y DU arfer pŵer i dynnu’n ôl o Gytuniadau’r UE heb i’r pŵer hwnnw gael ei awdurdodi’n gyntaf gan Ddeddf Seneddol.

Ymatebodd Llywodraeth y DU drwy gyhoeddi Bil yr Undeb Ewropeaidd (Hysbysiad Tynnu’n Ôl) 2016-17. Dim ond dau gymal sydd yn y Bil hwnnw, ac maent yn datgan fel a ganlyn:

1 Power to notify withdrawal from the EU

(1) The Prime Minister may notify, under Article 50(2) of the Treaty on European Union, the United Kingdom’s intention to withdraw from the EU.

(2) This section has effect despite any provision made by or under the European Communities Act 1972 or any other enactment.

2 Enw byr

This Act may be cited as the European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017.

Cynhaliwyd Ail Ddarlleniad y Bil ar 31 Ionawr ac 1 Chwefror. Pleidleisiodd 498 Aelod Seneddol o blaid ac 114 yn erbyn. Ar 6 Chwefror, am dri diwrnod, bydd y Bil yn cael ei drafod gan Bwyllgor y Tŷ Cyfan. Trefnwyd Trydydd Darlleniad y Bil a’r Cyfnod Adrodd ar 8 Chwefror. Yna, bydd yn mynd i Dŷ’r Arglwyddi.

Mae gwelliannau wedi’u cyflwyno i’r Bil. Mae nifer o’r rhain yn ychwanegu cymalau newydd sy’n sefydlu pwerau fel y gall Senedd y DU graffu ar waith Llywodraeth y DU yn ystod y trafodaethau. Mae gwelliannau eraill yn ceisio gwneud rôl Cydbwyllgor y Gweinidogion yn un statudol yn ystod y trafodaethau i ymadael â’r UE a/neu ei gwneud yn ofynnol i’r Prif Weinidog gael cytundeb Prif Weinidogion Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon cyn cytuno ar y telerau tynnu’n ôl. Mae un grŵp o welliannau hefyd yn ceisio’i gwneud yn ofynnol i Weinidogion gael sêl bendith y Senedd ar gyfer unrhyw gytundeb â’r UE i dynnu’n ôl.

Mae’r cymalau sy’n anelu at wneud rôl Cydbwyllgor y Gweinidogion yn statudol yn gysylltiedig â dyfarniad y Goruchaf Lys ar Erthygl 50, a ddyfarnodd nad mater i’r llysoedd oedd y confensiwn na fydd Senedd y DU yn deddfu mewn materion sydd wedi’u datganoli (a elwir yn “Gytundeb Sewel”). Nododd y Llys fel a ganlyn:

In reaching this conclusion we do not underestimate the importance of constitutional conventions, some of which play a fundamental role in the operation of our constitution. The Sewel Convention has an important role in facilitating harmonious relationships between the UK Parliament and the devolved legislatures. But the policing of its scope and the manner of its operation does not lie within the constitutional remit of the judiciary, which is to protect the rule of law.

Y diwrnod ar ôl i’r Bil gael Ail Ddarlleniad, cyhoeddodd Llywodraeth y DU Bapur Gwyn: The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union. O ran datganoli, roedd yn nodi fel a ganlyn:

The devolved administrations will continue to be engaged through the Joint Ministerial Committee (JMC), chaired in plenary by the Prime Minister and attended by the First Ministers of Scotland and Wales and the First and deputy First Ministers of Northern Ireland, and the JMC sub-committee on EU Negotiations (JMC(EN)), chaired by the Secretary of State for Exiting the European Union, with members from each of the UK devolved administrations.

Y Bil ADY: ‘Gweddnewid’ system ‘nad yw bellach yn addas i’w diben’

15 Rhagfyr 2016

Erthygl gan Michael Dauncey, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar 12 Rhagfyr 2016, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru), a thrwy hynny ei gyflwyno i broses ddeddfwriaethol y Cynulliad. Cyhoeddodd y Gweinidog dros y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies AC ddatganiad ysgrifenedig ochr yn ochr â’r Bil ac yna gwnaeth ddatganiad llafar i Aelodau’r Cynulliad yn y Senedd y diwrnod canlynol (13 Rhagfyr 2016).

Mae Llywodraeth Cymru yn disgrifio’r Bil fel cyfraith uchelgeisiol i greu dull gweithredu beiddgar newydd a fydd yn ‘gweddnewid’ y ffordd y caiff anghenion dysgu ychwanegol (ADY) plant a phobl ifanc yng Nghymru eu diwallu. Mae rhanddeiliaid a theuluoedd wedi galw ers amser am newid system y mae Llywodraeth Cymru ei hun yn cydnabod ‘nad yw bellach yn addas i’w diben’.

Dyma lun o bensiliau lliw

Llun: o Flickr gan Alan Cleaver. Dan drwydded Creative Commons.

Beth y mae’r Bil yn ei wneud?

Mae’r Bil yn cynnig gosod system ddiwygiedig yn seiliedig ar Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn lle’r fframwaith Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) presennol.

Bydd y diffiniad presennol o AAA yn parhau o dan y system newydd o ADY, sef y tybir bod gan blentyn neu berson ifanc ADY os ydynt yn cael llawer mwy o drafferth dysgu na’r rhan fwyaf o ddisgyblion yr un oedran â hwy, neu os oes ganddynt anabledd sy’n eu hatal neu’n eu rhwystro rhag manteisio ar yr addysg sydd ar gael yn gyffredinol.

Caiff dros 105,000 (22.5%) o ddisgyblion yng Nghymru eu nodi fel rhai sydd ag AAA/ADY (ystadegau 2015/16).

Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn cynnig gwneud llawer mwy na dim ond newid terminoleg. Ceir tri amcan cyffredinol yn y Bil:

  • Fframwaith deddfwriaethol unedig i gynorthwyo plant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed sydd ag ADY mewn ysgolion ac mewn addysg bellach (yn hytrach na’r system AAA bresennol ar gyfer plant a phobl ifanc hyd at 16 oed a’r system Anawsterau a/neu Anableddau Dysgu (AAD) ar gyfer pobl ifanc dros 16 oed, sy’n cael eu cynnwys o dan ddeddfwriaeth wahanol ar hyn o bryd);
  • Proses integredig a chydweithredol o asesu, cynllunio a monitro gydag ymyriadau cynnar, amserol ac effeithiol (gan gynnwys dyletswyddau ar fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol i gydweithio â’i gilydd i ddiwallu anghenion pob plentyn a pherson ifanc sydd ag ADY drwy baratoi Cynllun Datblygu Unigol);
  • System deg a thryloyw o ddarparu gwybodaeth a chyngor, ac o ymdrin â phryderon ac achosion o apêl (gan gynnwys ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol wneud trefniadau i osgoi ac ymdrin ag anghytundebau, gan ddiwygio system a ddisgrifiwyd fel un ‘gymhleth, ddryslyd a gwrthwynebol’; ac ailenwi Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru yn Tribiwnlys Addysg Cymru).

Mae darpariaethau’r Bil yn seiliedig ar ddeg nod craidd Llywodraeth Cymru er mwyn cyflawni’r tri amcan. Ceir manylion y nodau hyn ym mharagraffau 3.5 i 3.16 o’r Memorandwm Esboniadol i’r Bil (PDF 2.81 MB).

Un o brif ddiwygiadau’r Bil yw rhoi diwedd ar y system bresennol o ddatganiadau. Ar hyn o bryd, mae rhai dysgwyr sydd ag AAA (tua 88%) yn derbyn un o ddwy lefel o gymorth a arweinir gan yr ysgol (Gweithredu gan yr Ysgol neu Weithredu gan yr Ysgol a Mwy) neu, os bydd gan ddysgwyr anghenion mwy difrifol (12%), mae’r awdurdod lleol yn cyhoeddi datganiad sy’n rhoi hawl gyfreithiol i becyn penodol o gymorth. Yn hytrach, bydd pob dysgwr ag ADY yn cael yr un math o gynllun statudol er mwyn diwallu eu hanghenion – Cynllun Datblygu Unigol.

Fodd bynnag, byddai hyn yn gwahaniaethu o hyd rhwng rhai achosion (mwy difrifol a chymhleth) lle y byddai awdurdodau lleol yn gyfrifol am gynnal CDU dysgwr, er mai’r ysgol neu’r coleg a fyddai’n gyfrifol yn y rhan fwyaf o achosion.

Yr her fyddai sicrhau bod modd i’r dull cynhwysol barhau i ddarparu’r cymorth graddedig angenrheidiol, a hynny wedi’i deilwra’n briodol i’r lefel o ddifrifoldeb anghenion dysgwyr, ac nad yw’r cymorth a ddarperir i’r rhai sydd â datganiadau ar hyn o bryd yn gwanhau. Rhybuddiodd Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru am y posibilrwydd o wanhau’r ddarpariaeth i ddysgwyr ag anghenion difrifol a chymhleth drwy geisio sicrhau bod y system yn hyblyg ac yn darparu ar gyfer dysgwyr ag anghenion llai difrifol.

Beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn?

Mae diwygio’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer AAA wedi bod ar yr agenda ers amser yng Nghymru drwy nifer o adolygiadau blaenorol, ymgynghoriadau, datblygiadau ym maes polisi a chynlluniau peilot. Yn fwyaf diweddar, yn 2015, bu Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y Bil drafft a chyhoeddodd God Ymarfer drafft. Mae ein Papur Briffio Ymchwil, Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yng Nghymru (Tachwedd 2016), yn cynnwys gwybodaeth gefndir.

Roedd crynodeb Llywodraeth Cymru o’r 263 o ymatebion y cafodd i’r ymgynghoriad yn dangos, er gwaethaf cefnogaeth gyffredinol i’r egwyddorion a chyfeiriad y Bil drafft, bod gan randdeiliaid bryderon am y cynigion deddfwriaethol yn eu ffurf ddrafft. Roedd yr ymgynghoriad yn cynnwys pum cwestiwn caeedig yn gofyn i gyfranogwyr a oeddent yn cytuno neu’n anghytuno â datganiad ynghylch a fyddai agwedd ar y Bil drafft yn effeithiol, neu nad oeddent yn cytuno nac yn anghytuno. Roedd mwy o ymatebwyr yn anghytuno nac yn cytuno â phob un o’r pum cwestiwn. Mae dadansoddiad pellach o ganlyniadau’r ymgynghoriad i’w weld ym mhennod 7 ein Papur Briffio Ymchwil (PDF 1.05 MB).

Rhagflaenodd Llywodraeth Cymru ei chrynodeb o’r ymatebion i bob un o’r cwestiynau hyn drwy gyfeirio at y gefnogaeth i egwyddorion cyffredinol y Bil drafft. Dywedodd hefyd nad oedd y naratif a gyflwynwyd gan ymatebwyr i gefnogi eu hatebion i’r cwestiynau caeedig yn cyfleu cymaint o anghytundeb ag y mae’r canlyniadau yn ei awgrymu.

Roedd llawer o’r materion a godwyd yn ymgynghoriad Llywodraeth Cymru yn adleisio’r rheini a godwyd yn ystod gwaith craffu cyn deddfu y cyn-Bwyllgor Plant, Plant Ifanc ac Addysg ar y Bil drafft ddiwedd 2015. Roedd y rhain yn cynnwys dyletswyddau ar awdurdodau lleol a byrddau iechyd i gydweithio, darpariaeth blynyddoedd cynnar ac ôl-16, a threfniadau ar gyfer osgoi anghytundeb a datrys anghydfod.

Pa newidiadau a wnaed i’r Bil drafft?

Mae’r Memorandwm Esboniadol (PDF 2.81 MB) (gweler paragraffau 4.15-4.19) yn cynnwys tabl yn rhestru’r newidiadau a wnaed i fersiwn ddrafft y Bil a sail resymegol Llywodraeth Cymru dros bob un o’r rhain. Gellid dadlau mai’r newid mwyaf arwyddocaol yw’r ymgais i gryfhau’r ddyletswydd ar gyrff iechyd i wneud darpariaeth i ddiwallu ADY plant a phobl ifanc y ADY, y beirniadwyd fel bod yn rhy wan yn y Bil draft.                 

Roedd y Bil drafft (PDF 258 KB) yn gosod dyletswydd ar fyrddau iechyd lleol ac Ymddiriedolaethau’r GIG i sicrhau darpariaeth ADY i ddysgwr os yw’r ddarpariaeth honno wedi’i phennu yn ei Gynllun Datblygu Unigol. Fodd bynnag, byddai’r ddarpariaeth wedi cael ei chynnwys yn y Cynllun Datblygu Unigol dim ond os byddai’r corff iechyd yn ‘cytuno’ â hyn.

Cafodd hyn gryn feirniadaeth a daeth rhanddeiliaid, a’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi hynny, i’r casgliad nad oedd hyn yn clymu’r sector iechyd yn ddigonol i gynnig darpariaeth a oedd yn angenrheidiol. Yr wrthddadl oedd mai barn glinigol gweithwyr iechyd proffesiynol a ddylai benderfynu pa ddarpariaeth sy’n briodol ac yn angenrheidiol i ddysgwyr ag ADY.

Mae Llywodraeth Cymru wedi newid geiriad yr adran berthnasol yn y Bil (adran 18 bellach) fel:

  • Os bydd awdurdod lleol yn gofyn i gorff iechyd wneud hynny, mae’n ‘rhaid i’r corff ystyried a oes triniaeth berthnasol neu wasanaeth perthnasol sy’n debygol o fod o fudd o ran ymdrin ag anghenion dysgu ychwanegol y plentyn neu’r person ifanc’.
  • Os yw’r corff iechyd yn nodi triniaeth neu wasanaeth o’r fath, ‘rhaid iddo sicrhau’ y driniaeth neu’r gwasanaeth ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc.

Mae’r prif newidiadau eraill a wnaed i’r Bil drafft yn cynnwys dyletswyddau a darpariaethau mwy penodol ynghylch a yw gwasanaethau ADY ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, mwy o fanylion ar wyneb y Bil (yn hytrach nag yn ddilynol mewn rheoliadau) ynghylch darpariaeth ar gyfer plant sy’n derbyn gofal, a dyletswyddau ar ddarparwyr nas cynhelir ar gyfer y blynyddoedd cynnar yn hytrach na dim ond ysgolion meithrin a gynhelir.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Bydd y Pwyllgor Addysg, Pobl Ifanc ac Addysg yn craffu ar y Bil, sydd wedi cyhoeddi galwad am dystiolaeth i lywio ei waith. Bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a’r Pwyllgor Cyllid hefyd yn rhoi trosolwg ar y Bil. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gyhoeddi Cod ADY drafft a fydd yn cynnwys mwy o fanylion ynghylch sut y dylid asesu, nodi a darparu ar gyfer ADY plant a phobl ifanc (a sut y mae’n ‘rhaid’ gwneud hyn mewn rhai achosion). Bydd y Cod yn rhoi canllawiau statudol ac yn llywio gwaith craffu’r Cynulliad ar y Bil.

Mae’r Gweinidog dros y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies AC, wedi pwysleisio bod y Bil yn rhan o raglen ehangach i drawsnewid y system ADY. Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu mabwysiadu dull gweithredu graddol i roi’r fframwaith statudol newydd ar waith ochr yn ochr â’i Rhaglen Trawsnewid ADY a fydd ‘yn helpu partneriaid cyflenwi i symud yn effeithiol o’r system bresennol i’r drefn newydd’. Mae Grŵp Gweithredu Strategol ADY yn gyfrifol am gynllunio ar gyfer pontio.

Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgynghori yn 2017 ar yr opsiynau ar gyfer cyflwyno’r system newydd yn raddol ac yna datblygu cynllun gweithredu a phontio manwl i’w gyhoeddi maes o law.

O ran y ddeddfwriaeth ei hun, bydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cwblhau ei waith craffu (‘Cyfnod 1) ar egwyddorion cyffredinol y Bil drwy gyflwyno adroddiad cyn 12 Mai 2017. Yna, bydd dadl gychwynnol a phleidlais yn y Cyfarfod Llawn cyn cyfnodau diwygio a phleidleisio pellach.

 

Cyhoeddiad Newydd: Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yng Nghymru

07 Rhagfyr 2016

Erthygl gan Michael Dauncey, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Mawrth 13 Rhagfyr 2016, mae disgwyl i Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wneud datganiad yn y Cyfarfod Llawn ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru). Mae disgwyl i’r Bil gael ei osod gerbron y Cynulliad y diwrnod cynt (Dydd Llun 12 Rhagfyr). Mae’r erthygl a ganlyn (10 Tachwedd 2016), sy’n crynhoi ein cyhoeddiad ‘Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru’ yn cael ei hail-gyhoeddi cyn fod hyn yn digwydd.

blog-welshBydd y Bil arfaethedig yn gosod system ddiwygiedig yn seiliedig ar Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn lle’r fframwaith Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) presennol.

Mae’r papur briffio ymchwil (PDF, 1027KB) hwn yn rhoi gwybodaeth gefndir i helpu i baratoi ar gyfer y Bil ac i gefnogi gwaith craffu’r Cynulliad ar fater sydd wedi bod yn flaenllaw ym meddyliau rhanddeiliaid a llunwyr polisi, a theuluoedd wrth gwrs, am flynyddoedd lawer.

Mae’r papur hwn yn rhoi disgrifiad cyffredinol o’r fframwaith AAA presennol, yn esbonio’r darpariaethau a’r prosesau presennol, ac yn olrhain y daith adolygu a diwygio drwy gydol cryn dipyn o oes y Cynulliad, gan gynnwys yr ymgynghoriad mwyaf diweddar ar Fil drafft yn 2015. Mae data hefyd wedi’u cynnwys ar nifer y dysgwyr ag AAA/ADY a’u cyflawniad academaidd, ynghyd ag ystadegau ynghylch ariannu.

Ar hyn o bryd mae 105,000 o ddisgyblion – sef 1 ym mhob 5 – yng Nghymru wedi’u nodi fel bod ag AAA/ADY. Mae £362 miliwn wedi’i gyllidebu bob blwyddyn ar gyfer darpariaeth i’w cefnogi ac i ddiwallu eu hanghenion. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod nad yw’r system yn addas at y diben a’i bod yn hen bryd ei diwygio.

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar Fil drafft yn 2015 a chyhoeddodd grynodeb o’r 263 o ymatebion a ddaeth i law. Roedd hwn yn dangos bod gan randdeiliaid bryderon am y cynigion deddfwriaethol yn eu ffurf drafft a byddant yn disgwyl gweld Bil gwell y tro hwn. Mae llawer o’r materion a godwyd, fel dyletswyddau ar awdurdodau lleol a byrddau iechyd i gydweithio, darpariaeth blynyddoedd cynnar ac ôl-16, a threfniadau ar gyfer datrys anghydfod ac osgoi anghytundeb, yn adleisio’r rhai a amlygwyd yn ystod gwaith craffu cyn deddfu y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar y Bil drafft tua diwedd 2015.

Mae’r papur ymchwil wedi cael ei amseru i ategu gwaith craffu Aelodau’r Cynulliad ar y Bil arfaethedig ac ystyriaeth gyffredinol o’r mater pwysig hwn, sy’n effeithio ar deuluoedd ledled Cymru.

Cyhoeddiad Newydd: Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yng Nghymru (PDF, 1027KB)