Arweinyddiaeth mewn Addysg

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Y prynhawn yma (16 Mai 2017), bydd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, yn gwneud datganiad yn y Senedd ynghylch arweinyddiaeth mewn addysg.

Mae adroddiadau Estyn un ar ôl y llall wedi nodi pwysigrwydd arweinyddiaeth gref ac effeithiol i wella safonau addysg. Yn ei adroddiad blynyddol diweddaraf (2015/2016), nododd Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru mai arweinyddiaeth yw’r ‘ffactor pwysicaf’ yng ngwelliant ysgolion. Yn flaenorol, mae Estyn hefyd wedi adrodd:

Parhau i Ddarllen

Mae Addysg Gychwynnol i Athrawon yn newid: Bydd y Cynulliad yn pleidleisio dros roi’r cyfrifoldeb ar gyfer achredu athrawon i Gyngor y Gweithlu Addysg.

08 Chwefror 2017

Erthygl gan Joe Champion, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

ite-blog-pic

Yn ddiweddar, pleidleisiodd Aelodau’r Cynulliad o blaid cynyddu nifer y proffesiynau yr oedd yn rhaid iddynt gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg a phennu’r ffioedd ar gyfer y cofrestriad hwnnw. Ar ôl cymeradwyo’r rheoliadau hynny, bydd yr Aelodau yn awr yn pleidleisio ar  Orchymyn  Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) (Swyddogaethau Ychwanegol)  (Cymru) 2017 (y Gorchymyn) ar 14 Chwefror 2017 .

Bydd y Gorchymyn yn ehangu cylch gwaith Cyngor y Gweithlu Addysg i’w wneud yn gyfrifol am achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon  yng Nghymru. Bydd hefyd yn rhoi cyfrifoldeb i’r Cyngor am fonitro rhaglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon, gyda’r bwriad o ddileu achrediadau ar gyfer rhaglenni y mae’n barnu nad ydynt yn cydymffurfio â’i meini prawf achredu. Bwriad hyn, ochr yn ochr â rhai o’r newidiadau eraill a nodir isod, yw gwella safonau yn y sector. Ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar y pwerau newydd ar gyfer Cyngor y Gweithlu Addysg, ochr yn ochr â fersiwn ddrafft o’r meini prawf i’w defnyddio ar gyfer achredu Addysg Gychwynnol i Athrawon, yn ystod hydref 2016.

Systemau cyfredol ac arfaethedig ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon

Mae rhoi pŵer i Gyngor y Gweithlu Addysg lunio meini prawf achredu a dyfarnu statws achrededig i raglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon yn rhan o broses newid ehangach yn y system. Ar hyn o bryd mae tair canolfan yng Nghymru yn darparu Addysg Gychwynnol i Athrawon:

 • Canolfan Gogledd a Chanolbarth Cymru: Prifysgolion Aberystwyth a Bangor;
 • Canolfan De Ddwyrain Cymru: Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol De Cymru; a
 • Chanolfan De Orllewin Cymru: Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Roedd y canolfannau hyn yn cael eu cyllido gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC),  a oedd hefyd yn pennu’r meini prawf achredu. Ar hyn o bryd mae Estyn yn arolygu darpariaeth Addysg Gychwynnol i Athrawon yng Nghymru i sicrhau ei hansawdd a’i chydymffurfiaeth â’r gofynion ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon. Canfu arolygiadau diweddaraf Estyn ar y canolfannau y pwyntiau a ganlyn:

O ganlyniad i hyn, yn ogystal ag adroddiadau eraill a oedd yn feirniadol o’r sector, penderfynodd Llywodraeth Cymru fod angen newid. Amlycaf ymhlith y rhain oedd yr adroddiad gan yr Athro John Furlong, Addysgu Athrawon Yfory.  Gellir darllen ein blog ar Adroddiad Furlong yma.

Roedd yr ymgynghoriad diweddar ar feini prawf drafft ar gyfer achredu yn cynnig creu Pwyllgor Achredu Addysg Athrawon, a fyddai’n cael ei leoli o fewn Cyngor Addysg y Gweithlu. Cynigiodd Llywodraeth Cymru y byddai’r Pwyllgor Achredu Addysg Athrawon yn cynnwys ‘aelodau’r proffesiwn, arbenigwyr ym maes addysg gychwynnol i athrawon, pennaeth ysgol presennol neu un sydd newydd adael y swydd, a chynrychiolydd Estyn’ ac ‘y byddai’n gyfrifol am  achredu’r holl raglenni  addysg gychwynnol i athrawon’ yng Nghymru. Yn y memorandwm esboniadol sy’n cyd-fynd â’r Gorchymyn, mae Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif:

y bydd angen costau cychwynnol o £260,000 ar gyfer sefydlu Pwyllgor ar gyfer Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon, a byddant yn cael eu talu dros ddwy flwyddyn ariannol 2016-17 a 2017-18.

Roedd y ddogfen ymgynghori hefyd yn tynnu sylw at fwriad Llywodraeth Cymru i sicrhau y bydd yr holl raglenni Addysg Gychwynnol i Athrawon yn cael eu harwain gan ‘bartneriaethau’ a fydd yn cynnwys Sefydliad Addysg Uwch a nifer o ‘ysgolion partneriaeth arweiniol’. Rhagwelir y bydd yn ‘rhaid i’r  Sefydliadau Addysg Uwch – ynghyd â phob un o’u hysgolion partner – gymryd cyfrifoldeb ar y cyd am eu cyfraniadau at y rhaglen’.

O dan y system bartneriaeth a gynigir yn yr ymgynghoriad bydd CCAUC yn cadw cyfrifoldeb am weinyddu’r cyllid ar gyfer hyfforddiant athrawon. Bydd Estyn yn cynnal arolygiadau o ddarpariaeth Addysg Gychwynnol i Athrawon  bob pum mlynedd, yn ddelfrydol flwyddyn cyn ail-achredu partneriaeth gyda’r Pwyllgor Achredu Addysg Athrawon, er mwyn i adroddiadau arolygu allu cyfrannu at y canllawiau achredu. Bydd arolygiadau Estyn yn cael eu cynnal gan ddefnyddio fframwaith arolygu diwygiedig a chanllawiau sy’n rhoi ystyriaeth benodol i feini prawf achredu’r Pwyllgor Achredu Addysg Athrawon.

Mae’r memorandwm esboniadol i’r Gorchymyn yn egluro  amserlen ddisgwyliedig Llywodraeth Cymru ar gyfer diwygio Addysg Gychwynnol i Athrawon, ac fe’i gwelir isod.

teachertable

(Saesneg yn unig)

Llais y gwrthwynebiad

Datganodd crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad a gafwyd gan Lywodraeth Cymru ynghylch Achredu Addysg Gychwynnol i Athrawon y pwyntiau a ganlyn:

For many it seemed a logical step for the Education Workforce Council (EWC) to have responsibility for accrediting programmes of ITE and establishing a Teacher Education Accreditation Committee (TEAC). Respondents from the Teaching Councils of Ireland, Scotland and Northern Ireland said this was in line with statutory arrangements they have had for a number of years.

Fodd bynnag, nododd yr undeb NASUWT, mewn papur a gyflwynwyd fel rhan o ymgynghoriad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar addysg a dysgu proffesiynol athrawon y pwyntiau a ganlyn:

The EWC in its current form is not an appropriate body to take on the statutory responsibility for accrediting all programmes of ITE in Wales.

The NASUWT has argued that the EWC would need to demonstrate that it can act coherently, consistently and equitably in relation to its existing responsibilities, before additional functions are allotted to it.

Nodwyd ym mhapur y Gymdeithas Athrawon a Darlithwyr a gyflwynwyd i’r ymgynghoriad hefyd ei bod yn:

…concerned about the configuration and remit of the EWC. Currently the Council is made up of people appointed by Ministers. We strongly believe there should be no more ‘mission creep’ or an extension of the remit of the EWC until it includes members elected from all the education unions.

Mae Llywodraeth Cymru, yn yr ymgynghoriad ar y meini prawf drafft, yn dadlau’r hyn a ganlyn:

Enhancing the role of the EWC, will enable the education profession to exercise a collective voice; both in policy making and leading the improvements in standards and the process of change. A committee of the EWC could include a range of stakeholders, including representation from the teaching profession itself. It would also be well placed to provide leadership and coordination for teacher education on a national level, while at the same time being at arm’s length from the Welsh Government.

Beth fydd y ffioedd newydd ar gyfer cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Llun o flickr gan Ilmicrofono Oggiono. Trwydded Creative Commons.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bwriadu pleidleisio ar Reoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Ffioedd Cofrestru) 2017 yn ystod y Cyfarfod Llawn ar 31 Ionawr 2017. Mae’r cofnod blog hwn yn sôn am gefndir Cyngor y Gweithlu Addysg a’r hyn y mae’r rheoliadau’n ei gynnwys.

Cefndir Cyngor y Gweithlu Addysg

Cyngor y Gweithlu Addysg yw’r corff rheoleiddio annibynnol ar gyfer athrawon ysgol, athrawon addysg bellach a gweithwyr cymorth dysgu mewn ysgolion a lleoliadau addysg bellach. Mae’n rhaid i bob un o’r rhain gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg os ydynt am weithio mewn ysgolion a gynhelir neu sefydliadau addysg bellach yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys athrawon peripatetig a rhai sy’n gweithio i asiantaethau, dros dro neu mewn swyddi cyflenwi. O 1 Ebrill 2017, bydd yn ofynnol i weithwyr ieuenctid, gweithwyr cymorth ieuenctid ac ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith gofrestru hefyd.

Mae Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif y bydd gan Gyngor y Gweithlu Addysg tua 73,100 o unigolion cofrestredig cymwys (35,000 o athrawon ysgol, 5,000 o athrawon addysg bellach, 30,000 o weithwyr cymorth dysgu [o ran ysgolion ac addysg bellach], 1,100 o weithwyr ieuenctid [gan gynnwys gweithwyr cymorth ieuenctid] a 2,000 o ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith) ar 1 Ebrill 2017.

Cafodd Cyngor y Gweithlu Addysg ei greu drwy Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, yn dilyn dau ymgynghoriad. Daeth y cyntaf o’r rhain i ben ym mis Mawrth 2012, a daeth yr ail i ben ym mis Hydref 2012. Mae swyddogaethau cofrestru craidd Cyngor y Gweithlu Addysg yn hunan-gyllidol, ac yn cael eu hariannu gan ffioedd cofrestru ymarferwyr (cyfanswm o £1.76 miliwn yn 2015-16).

Mae hefyd yn cael cyllid grant gan Lywodraeth Cymru (cyfanswm o £6.59 miliwn yn 2015-16), am gyflawni swyddogaethau ar ei ran fel gweinyddu’r gwaith o ddyfarnu Statws Athro Cymwysedig (SAC) a threfniadau ar gyfer cynefino athrawon. Mae rhagor o wybodaeth am ei ddefnydd o grant Llywodraeth Cymru ar dudalen 5 o Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Cyngor y Gweithlu Addysg 2016.

Dyma brif amcanion Cyngor y Gweithlu Addysg:

 • cyfrannu at wella safonau addysgu ac ansawdd y dysgu yng Nghymru;
 • cynnal a gwella safonau ymddygiad proffesiynol ymhlith athrawon a phersonau sy’n cefnogi addysgu a dysgu yng Nghymru; a
 • diogelu buddiannau dysgwyr, rhieni a’r cyhoedd a chynnal ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn y gweithlu addysg.

Mae ei brif swyddogaethau yn cynnwys:

 • llunio a chynnal Cofrestr o Ymarferwyr Addysg;
 • cynnal Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol ar gyfer y gweithlu addysg;
 • cynnal ymchwiliadau a gwrandawiadau yn sgil honiadau o ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anghymhwysedd proffesiynol difrifol neu droseddau perthnasol a allai fwrw amheuaeth ar addasrwydd ymarferydd cofrestredig i ymarfer.

Y Rheoliadau draft

Mae Rheoliadau drafft Cyngor y Gweithlu Addysg (Ffioedd Cofrestru) 2017 yn pennu’r ffi sy’n daladwy am gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. Bydd y ffioedd newydd yn cael effaith o 1 Ebrill 2017. Maent hefyd yn dirymu Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Ffioedd Cofrestru) (Cymru) 2016 Byddai’r dirymiad yn dod i rym ar 1 Ebrill 2017.

Mae’r Rheoliadau hefyd yn nodi’r dull ar gyfer talu’r ffi. Fel y nodir ym Memorandwm Esboniadol y Rheoliadau:

For school teachers, FE teachers and both school and FE LSW the existing process for collecting the registration fee will continue. For the vast majority of these this will mean that the fee will continue to be paid through the ‘Deducted at Source’ (DAS) process – meaning that the fee is deducted by the employer directly from their salary. For most youth workers, youth support workers and work based learning practitioners the (DAS) process will also be implemented by the [Education Workforce] Council, with procedures employed to collect the annual registration fee starting in April 2017; and in March for each subsequent year.

Ffioedd arfaethedig

Mae rheoliad 4 yn nodi’r ffi flynyddol sy’n daladwy, ar gyfer pob categori o unigolion cofrestredig, i gofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg. Mae’r Rheoliadau yn caniatáu i’r ffi gofrestru fod yn ddarostyngedig i gymhorthdal, a chaiff lefel y cymhorthdal hwnnw ei bennu gan Lywodraeth Cymru.

Mae athrawon wedi cael cymhorthdal ers tro tuag at eu ffioedd cofrestru, sy’n cael ei ad-dalu iddynt gan awdurdodau lleol drwy eu cyflog. Darparwyd ar gyfer hyn yn y ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol a gyhoeddir gan Lywodraeth y DU gan nad yw cyflog ac amodau gwaith athrawon yn swyddogaeth sydd wedi’i datganoli ar hyn o bryd.

Pan fu Llywodraeth Cymru yn ymgynghori y llynedd ynghylch Ffioedd cofrestru ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru esboniodd ei bod wedi gofyn i Lywodraeth y DU newid y ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol mewn da bryd ar gyfer y trefniadau ffioedd 2017-18. Yn hytrach na rhoi’r cyllid ar gyfer y cymhorthdal i awdurdodau lleol i’w drosglwyddo i athrawon, roedd Llywodraeth Cymru am roi’r arian hwnnw i Gyngor y Gweithlu Addysg er mwyn i ffioedd pob un sydd wedi cofrestru gael eu gostwng, yn hytrach na dim ond darparu cymhorthdal ar gyfer athrawon.

Llwyddodd Llywodraeth Cymru i ddiwygio’r ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol ym mis Awst 2016. O ganlyniad, ni fydd athrawon yn cael cymhorthdal yn uniongyrchol fel rhan o’u cyflog mwyach. Fodd bynnag, ni fydd y gost flynyddol net i athrawon gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg yn newid o gymharu â 2016-17; £45 fydd y gost i athrawon o hyd. (Cynyddodd eu cyfraniad o £12 y flwyddyn yn 2015-16.)

O 2017-18 ymlaen, bydd Llywodraeth Cymru yn trosglwyddo £1 miliwn o’r Grant Cynnal Refeniw i’w dyraniad i Gyngor y Gweithlu Addysg i weithredu’r ffordd newydd o ddarparu’r cymhorthdal gofrestru ar gyfer pob ymarferydd. Os na fydd £1 miliwn yn ddigon, er enghraifft am fod nifer llawer yn uwch na’r disgwyl yn mynd ati i gofrestru, mae Llywodraeth Cymru yn dweud y bydd yn ychwanegu at unrhyw ddiffyg yn y cyllid i dalu gwir gost y cymhorthdal.

Mae’r memorandwm esboniadol yn tynnu sylw at lefelau arfaethedig y ffi a’r cymhorthdal ar gyfer 2017-18 mewn tabl a ddangosir isod.

Taliadau ffi gofrestru’r Cyngor arfaethedig ar gyfer 2017-18

(Saesneg yn unig)

Dyma a nodir yn y memorandwm esboniadol:

The Welsh Government has considered what impact the overall operating cost will have on the education workforce and is satisfied that the benefits of registration to learner outcomes, outweighs the cost to practitioners. At the individual level (£46), the annual arfaethedig registration fee is not considered likely to affect recruitment or retention in the education workforce in Wales.

Y dyfodol

Mae isadran 12(2) o  Ddeddf Addysg (Cymru) 2014 yn gadael i Weinidogion Cymru rhoi’r pŵer i Gyngor y Gweithlu Addysg bennu’r ffioedd cofrestru yn y dyfodol. Fodd bynnag, ym memorandwm esboniadol y Rheoliadau drafft, mae Llywodraeth Cymru yn nodi:

it is anticipated that this will not take place until such time as the Welsh Government believes it is right and appropriate to do so. Any future transfer of the power to set registration fees to the Council will be subject to a full consultation at that time.


Erthygl gan Joseph Champion, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Addysgu Athrawon Yfory – trobwynt allweddol

22 June 2015

Erthygl gan Sian Hughes, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Llun yw hwn o fformiwla fathamategol mewn sialc ar fwrdd du.

Llun: o Pixabay. Dan drwydded Creative Commons.

Yfory (23 Mehefin 2015), bydd y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn cyhoeddi ei ymateb i adroddiad yr Athro John Furlong, ar Addysgu Athrawon Yfory [PDF1.76MB] (Mawrth 2015).

Penodwyd yr Athro Furlong yn dilyn cyhoeddi Adolygiad o Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon yng Nghymru [PDF619KB] (Gorffennaf 2013) gan yr Athro Ralph Tabberer. Roedd Adolygiad Tabberer yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn penodi cynghorydd uwch a fyddai â chyfrifoldeb penodol am Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon (HCA), ac a fyddai’n chwarae rhan allweddol wrth ddarparu arweinyddiaeth o ran cyngor ar bolisi ac o ran codi safonau gyda phob darparwr.

Yn ei adroddiad, mae’r Athro Furlong yn nodi pam mae angen newidiadau mewn addysg athrawon yng Nghymru, gan ei ddisgrifio fel ‘trobwynt allweddol’. Mae’n tynnu sylw at bryderon gan yr Athro Tabberer, Estyn [PDF 5.31MB] a’r OECD [PDF 3.75MB] am ansawdd Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon. Ochr yn ochr â’r pryderon, mae gan argymhellion Adolygiad Donaldson [PDF 1.53MB] (os cânt eu derbyn yn llawn) oblygiadau enfawr ar gyfer y gweithlu addysgu. Dywed yr Athro Furlong bod angen hyfforddiant athrawon ar ffurf fwy ‘eang’ er mwyn cyflawni o ran agenda Donaldson.

Mae’r Athro Furlong yn cymharu darpariaeth bresennol Cymru ag ymchwil ryngwladol [PDF 1.97MB] ac mae’n awgrymu bod gwendidau ar y lefel genedlaethol, y lefel sefydliadol ac ar lefel rhaglenni. Dywed bod angen gwneud newidiadau ar y tair lefel.

Mae’n gwneud naw argymhelliad. Y ddau argymhelliad mwyaf arwyddocaol yw darparu Safonau Statws Athro Cymwysedig (Safonau SAC) newydd a gweithdrefnau achredu newydd ar gyfer darparwyr Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon.

Mae’r Safonau SAC yn ddatganiadau canlyniadau, sy’n nodi’r hyn y mae’n rhaid i athrawon dan hyfforddiant ei wybod, ei ddeall, a gallu ei wneud ar ddiwedd eu hyfforddiant cychwynnol athrawon. Mae’r Athro Furlong yn dweud bod y rhain yn ‘gul o ran bod yn seiliedig ar gymhwysedd’ ac nad ydynt yn ‘cysyniadu fel rhan o ddatblygiad proffesiynol gydol oes’.

Mae gan y Safonau rôl hanfodol hefyd wrth lunio darpariaeth Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon. Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn achredu holl ddarparwyr addysg gychwynnol athrawon yng Nghymru. Mae’r meini prawf yn ymdrin ag amrywiaeth o faterion, ond mewn perthynas â chynnwys y rhaglen addysg, rhaid i ddarparwyr gynllunio eu hyfforddiant i alluogi athrawon dan hyfforddiant ddangos eu bod yn cyrraedd y Safonau.

Mae’r Athro Furlong yn awgrymu pedwar dewis ar gyfer adolygu’r broses achredu, gan gynnwys systemau tebyg i’r rhai sydd ar waith yn yr Alban a Gweriniaeth Iwerddon ar hyn o bryd . Yn Iwerddon, mae’r Cyngor Addysgu yn amlinellu cynnwys y cyrsiau yn fras, ac mae’n cynnwys safonau gofynnol lleiaf ar gyfer staff sy’n darparu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon (er enghraifft, bod yn rhaid iddynt fod yn weithredol o ran eu gwaith ymchwil neu’n dal cymwysterau i lefel benodol). Y dewis a ffefrir ganddo yw achrediad, tebyg i’r achrediad a geir yn Iwerddon, ond gydag ysgolion â rhan flaenllaw mewn rhannau allweddol o raglenni ac yn gweithio mewn cydweithrediad agos â phartneriaid mewn prifysgolion.

Mae’r Athro Furlong yn argymell y dylid sefydlu corff newydd i achredu darparwyr HCA. Mae’n ystyried gwahanol opsiynau (Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, y corff sy’n gyfrifol ar hyn o bryd, Llywodraeth Cymru, corff annibynnol newydd, neu Fwrdd Achredu Addysg Athrawon o fewn y Cyngor Gweithlu Addysg), gyda’r olaf yn cael ei ystyried fel y dewis gorau. Mae’n dadlau y dylai hwn gynnwys cynrychiolaeth o’r proffesiwn addysgu ei hun; a fyddai mewn sefyllfa dda i ddarparu arweinyddiaeth ac i gydlynu; ac i gadw hyd braich oddi wrth y Llywodraeth.

Mae’r Athro Furlong hefyd yn argymell y dylid adolygu rôl Estyn yn y dyfodol o ran Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon, ar ôl i’r broses achredu ddiwygiedig ddechrau. Ar hyn o bryd mae gan Estyn rôl wrth arolygu darpariaeth Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon, ac mae’r Athro Furlong yn dadlau, os yw’r achrediad yn ddigon cadarn, efallai na fydd hyn yn angenrheidiol, a bod y rôl yn tanseilio awdurdod y corff proffesiynol o bosibl, hyd yn oed. Mae hefyd yn argymell y dylid diwygio arweiniad arolygu Estyn ar gyfer ysgolion, er mwyn cynnwys cydnabyddiaeth benodol o gyfraniad ysgol at addysg gychwynnol athrawon.

Yr argymhellion eraill yn yr adroddiad yw:

 • Dylai’r prif gymhwyster BAdd tair blynedd gael ei ddiddymu’n raddol a chael ei ddisodli gan radd pedair blynedd (yn unol â’r rhai sy’n cyflawni Safonau Statws Athro Cymwysedig drwy ennill gradd ac yna Tystysgrif Addysg i Raddedigion am un flwyddyn) a bod 50 y cant o amser myfyriwr i gael ei dreulio ym mhrif adrannau pwnc ysgolion;
 • Bod Llywodraeth Cymru yn monitro effaith cymhellion ariannol Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon ar recriwtio, oherwydd mewn rhai achosion, efallai bod cymhellion a gynigir yn Lloegr yn fwy hael nag yng Nghymru;
 • Dylid datblygu a chynnal gallu ymchwil o fewn y system addysg athrawon drwy ymestyn y Rhaglen Addysg WISERD i gynnwys dimensiwn addysgol sy’n gysylltiedig â rhwydwaith o bump o ganolfannau rhagoriaeth addysgol ar draws Cymru (mae Addysg WISERD yn fenter rhwydweithio dan arweiniad Prifysgol Caerdydd gyda staff Addysg WISERD yn gweithio gyda chydweithwyr addysg ledled Cymru);
 • Dylai Llywodraeth Cymru ddatrys y ddarpariaeth Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon yn y dyfodol drwy broses o dendro cystadleuol gyda’r Bwrdd Achredu Addysg Athrawon yn gwneud y penderfyniad terfynol ynghylch sut y dylai llawer o brifysgolion ddod yn ddarparwyr achrededig.

Ar adeg cyhoeddi’r adroddiad, dywedodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau bod yr adroddiad yn darparu achos cryf o blaid newid, ac nad oedd dim yn yr argymhellion nad oedd ef yn cytuno ag ef mewn egwyddor. Fodd bynnag, byddai angen ystyried yr opsiynau ar gyfer diwygio yn fanylach, a sut i roi’r opsiynau ar waith.

View this post in English
Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Bil Addysg (Cymru) yn amlygu’r gwahaniaethau rhwng tymhorau ysgol Cymru a Lloegr

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar yr un diwrnod (1 Gorffennaf 2013) y cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chynllun i sicrhau bod dyddiadau tymhorau (a gwyliau) ysgolion yr un peth ledled Cymru, drwy gyflwyno’r Bil Addysg (Cymru) i’r Cynulliad, fe gyhoeddodd Llywodraeth y DU y Bil Dadreoleiddio Drafft, gyda’r bwriad o wneud bron yn union i’r gwrthwyneb yn Lloegr.

O dan y Bil Addysg (Cymru), caiff awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion sefydledig eu hannog i gyd-weithio i gysoni dyddiadau tymhorau ysgolion fel y maent yn bresennol. Fodd bynnag, yn hollbwysig, byddai gan Lywodraeth Cymru y pŵer i gamu mewn a phennu dyddiadau tymhorau ar eu rhan, os byddant wedi methu â chytuno arnynt.

Parhau i Ddarllen