Cyhoeddiad newydd: Prosiectau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, cefn gwlad a’r newid yn yr hinsawdd

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r canllaw hwn yn amlinellu gwybodaeth ac yn cyfeirio at ffynonellau o gymorth ariannol sy’n gysylltiedig â phrosiectau sy’n ymwneud â’r amgylchedd, cefn gwlad a’r newid yn yr hinsawdd yng Nghymru.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Cyfres Cynllunio: 10 – Asesu Effeithiau Amgylcheddol

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r hysbysiad hwylus hwn yn rhoi trosolwg o’r Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA). Mae asesiad effaith amgylcheddol yn weithdrefn sy’n sicrhau y caiff goblygiadau amgylcheddol penderfyniadau cynllunio eu hystyried cyn gwneud y penderfyniadau hynny. Mae’r papur hwn yn amlinellu beth yw’r Asesiadau, pryd y byddant yn ofynnol, beth sy’n digwydd i geisiadau cynllunio nad oes ganddynt Ddatganiad Amgylcheddol, yr hyn y mae’n ofynnol i Asesiadau Effaith Amgylcheddol eu cynnwys, Datganiadau Amgylcheddol a sut y cânt eu hystyried a’r diwygiadau i’r Gyfarwyddeb arnynt.

Parhau i Ddarllen

Gwella coetiroedd Cymru: Pwyllgor Cynulliad yn cyhoeddi adroddiad

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad wedi cyhoeddi adroddiad – Heb gyrraedd gwreiddyn y mater – uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd mewn digwyddiad i randdeiliaid yn Sioe Frenhinol Cymru. Mae’r adroddiad yn cynnwys argymhellion i Lywodraeth Cymru.

Parhau i Ddarllen

Cynhadledd Cefnforoedd y Cenhedloedd Unedig yn arwain at ymdrech ryngwladol i warchod ein cefnforoedd

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn Efrog Newydd rhwng 5 a 9 Mehefin 2017 cynhaliwyd ‘Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig i gefnogi Gweithredu Nod Datblygu Cynaliadwy 14: Cadw a defnyddio cefnforoedd, moroedd ac adnoddau morol yn gynaliadwy ar gyfer datblygu cynaliadwy (y Gynhadledd Cefnforoedd).

Parhau i Ddarllen

Darogan dyfodol Cymru: Cyhoeddi adroddiad gan Lywodraeth Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae ehangu poblogaeth, twf economaidd a llifogydd yn ddim ond rhai o’r pethau ar y gorwel ar gyfer Cymru, yn ôl ‘Adroddiad ar Dueddiadau’r Dyfodol. Mae’r adroddiad, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar 5 Mai 2017 yn un o ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Parhau i Ddarllen