Cyhoeddiad Newydd: Bil yr Undebau Llafur (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau yng Ngham 2

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Bydd trafodion Cyfnod 3 er mwyn ystyried gwelliannau i Bil yr Undebau Llafur (Cymru) (PDF, 60KB) yn cael ei gynnal yn y Cyfarfod Llawn ar ddydd Mawrth, 11 Gorffennaf 2017.

Parhau i Ddarllen

‘Cylch dieflig dirywiad’: Sut mae tagfeydd yn effeithio ar y sector bysiau yng Nghymru?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae cwmnïau bysiau yn ninasoedd Cymru yn dioddef oherwydd tagfeydd sy’n ymestyn amseroedd teithio ac yn lleihau niferoedd y teithwyr, yn ôl tystiolaeth a gyflwynwyd i ymchwiliad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau i effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau.

Parhau i Ddarllen

Etholiadau lleol 2017 – Canlyniadau

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Local Elections resulsts infographic

Ddydd Iau 4 Mai 2017, cynhaliwyd etholiadau lleol ym mhob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. O’r 1,254 o seddi a oedd ar gael, ymladdwyd 1,161 ohonynt, etholwyd 92 yn ddiwrthwynebiad ac roedd un sedd ym Mhowys lle na safodd unrhyw ymgeiswyr.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad Newydd: Bil yr Undebau Llafur (Cymru) – Crynodeb o’r Fil

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cyflwynwyd Bil yr Undebau Llafur (Cymru) (“y Bil”) ar 16 Ionawr 2017 gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford AC.

Cyflwynwyd y Bil gan Lywodraeth Cymru er mwyn datgymhwyso darpariaethau penodol yn Neddf yr Undebau Llafur 2016 y DU fydd, ym marn Llywodraeth Cymru, yn cael “effaith andwyol ar ddull Llywodraeth Cymru o weithredu ar sail partneriaethau cymdeithasol yng Nghymru”. Y bartneriaeth gymdeithasol yw’r dull y defnyddir gan Lywodraeth Cymru wrth reoli staff y sector cyhoeddus ac ymdrin â chysylltiadau diwydiannol yn y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Parhau i Ddarllen

Lefelau treth gyngor 2017-18

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Iau (22 Mawrth 2017), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei datganiad ystadegol blynyddol am lefelau treth gyngor, a ddaw wedi i’r awdurdodau lleol a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu bennu eu cyllidebau ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod, sef 2017-18. Mae’r datganiad yn coladu newidiadau i’r dreth gyngor ledled Cymru ac yn rhoi dadansoddiad o’r elfennau cyfansoddol. Mae’r blog hwn yn rhoi crynodeb o’r data.

Parhau i Ddarllen