Diweddariad ar Brexit

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn cyhoeddi bwletin bob pythefnos ar ‘Adael yr Undeb Ewropeaidd’ (Brexit) ar gyfer y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill. Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf  yma (272KB)

Parhau I Ddarllen

Beth mae Bil yr UE (Ymadael) yn ei olygu i Gymru a datganoli?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar 13 Gorffennaf 2017 cyflwynodd Llywodraeth y DU Fil yr UE (Ymadael) i Senedd y DU. Nod y Bil – y cyfeiriwyd ato gynt fel Bil y Diddymu Mawr neu Fil y Diddymu – yw gwneud y newidiadau y mae Llywodraeth y DU yn eu hystyried yn angenrheidiol i gyfraith yn y DU wrth baratoi ar gyfer y DU yn gadael yr UE.

Cafodd y Papur Gwyn a arweiniodd at y Bil, Legislating for the United Kingdom’s Withdrawal from the European Union, ei gyhoeddi ar 30 Mawrth 2017. Darllenwch fwy yn ein blog.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad Newydd: Creu coetir yn y gwledydd Ewropeaidd

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r gorchudd coetir yn Ewrop yn amrywio o 1 y cant ym Malta i 75 y cant yn y Ffindir, gyda chyfartaledd y coetir yn gorchuddio 44 y cant o’r tir (neu 37 y cant o fewn yr Undeb Ewropeaidd). Mae’r papur briffio hwn yn rhoi gwybodaeth am bolisïau creu coetiroedd yn y gwledydd Ewropeaidd sydd ag ychydig o goetir, ac yn canolbwyntio’n benodol ar y DU a’r gwledydd agosaf ati.

Parhau i Ddarllen

Diweddariad ar Brexit

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn cyhoeddi bwletin bob pythefnos ar ‘Adael yr Undeb Ewropeaidd’ (Brexit) ar gyfer y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill. Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf yma (PDF, 347KB).

Parhau i Ddarllen

Diogelu sefyllfa dinasyddion yr UE sy’n byw yn y DU a gwladolion y DU sy’n byw yn yr UE – beth mae’r DU yn ei gynnig?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cynhyrchir yr erthygl hon gan dîm Materion Ewropeaidd a Chyfansoddiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel rhan o’i waith o roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’w randdeiliaid am y trafodaethau sy’n mynd rhagddynt ar y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. Dyma ail ran blog mewn dwy ran ar bapur polisi Llywodraeth y DU – Diogelu sefyllfa dinasyddion yr UE sy’n byw yn y DU a gwladolion y DU sy’n byw yn yr UE. Cafodd y rhan gyntaf ei chyhoeddi ar 29 Mehefin gan ddarparu peth cefndir a chyd-destun i’r cam hwn o’r trafodaethau. Mae’r erthygl hon yn nodi rhai o’r agweddau allweddol ar bapur polisi diweddar Llywodraeth y DU.

Parhau I Ddarllen