Sut y mae pethau o ran fy economi leol?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Dros y misoedd diwethaf mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) wedi cyhoeddi data ar lefel awdurdodau lleol, am y tro cyntaf, ar gyfer dau ddull mesur allbwn economaidd a ffyniant, sef data ar Werth Ychwanegol Crynswth (GYC) ac Incwm Aelwydydd Crynswth i’w Wario (GDHI). Creffir ar y cyfresi data hyn fel dangosyddion allweddol o berfformiad economaidd pan fydd data ar gyfer Cymru yn cael eu rhyddhau. Felly, beth a allant ei ddweud wrthym ar lefel leol? A pha gyfyngiadau allai fod ar y mewnwelediad y gallwn ei gael yn sgîl y ffigurau?

Parhau i Ddarllen

Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: dirywiad print a thwf digidol

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae cylchrediad papurau newydd print Cymru wedi gostwng yn sylweddol yn ystod y degawd diwethaf – fel sy’n digwydd ledled y byd – gan arwain at golli swyddi, uno papurau newydd a chau papurau newydd. Mae traffig ar-lein tuag at safleoedd newyddion wedi cynyddu’n aruthrol yn ystod yr un cyfnod – er bod refeniw ar-lein yn bell o ddigolledu sefydliadau newyddion am y refeniw a gollir o werthu copïau caled o bapurau newydd. Mae hwn yn ffenomenon rhyngwladol, ond, o ystyried sefyllfa gymharol wan y cyfryngau Cymraeg cynhenid, gellir disgwyl i’r effeithiau gael eu teimlo’n fwy sydyn fyth yng Nghymru.

Pahau i Ddarllen

Deall allforion Cymru: golwg ar yr Ystadegau Masnach Rhanbarthol diweddaraf

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cyhoeddwyd yr erthygl hon ar 27 Mawrth 2017 yn wreiddiol. Mae’n cael ei phostio eto cyn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar 07 Mehefin 2017.

Wrth i’r wlad ymgodymu â beth fydd ffurf masnach yn y DU ar ôl gadael yr UE, mae ffocws cynyddol ar y sefyllfa bresennol o ran masnach Cymru. Adnodd defnyddiol i’n helpu i ddeall y siâp a maint o allforion a mewnforion Cymru yw’r Ystadegau Masnach Rhanbarthol a gyhoeddir gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Yn yr ystadegau hyn, caiff masnach gyda gwledydd y tu allan i’r DU ei dyrannu i wledydd a rhanbarthau’r DU.

Parhau i Ddarllen