Fframwaith Polisi Trethi

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Beth yw fframwaith polisi trethi?

Bydd Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, yn gwneud datganiad llafar yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Mehefin 2017 yn ymwneud â Fframwaith Polisi Trethi Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2017.

Mae’r fframwaith polisi trethi yn amlinellu agenda datganoli trethi Llywodraeth Cymru a bydd yn llywio’r gwaith o ddatblygu polisi treth yng Nghymru. Mae hefyd yn sefydlu cyfres eang o egwyddorion y dylid eu defnyddio wrth ddatblygu polisïau. Mae’r fframwaith yn hanfodol wrth lunio, dehongli a chymhwyso deddfau treth a chydymffurfiad.

Parhau i Ddarllen

Dadl Ar Egwyddorion Cyffredinol Y Bil ADY

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Mawrth (6 Mehefin 2017), bydd Aelodau’r Cynulliad yn trafod egwyddorion cyffredinol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg ac yn pleidleisio a ddylid caniatáu iddo symud ymlaen i ail gam proses ddeddfwriaethol y Cynulliad.

Parhau I Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Bu’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn craffu ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) yng Nghyfnod 2 ar 23 Mawrth 2017.

Derbyniwyd pob un o’r gwelliannau a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru. Er na dderbyniwyd yr un o welliannau’r gwrthbleidiau, dywedodd Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol y byddai’n gweithio gydag Aelodau ac yn ystyried cyflwyno rhagor o welliannau mewn sawl maes yng Nghyfnod 3.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 PDF, 510KB)


Erthygl gan Philippa Watkins, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) – Crynodeb o’r Fil

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cyflwynwyd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) gan Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, ar 12 Rhagfyr 2016.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud yn bendant bod angen newid. Mae’n dweud bod y Bil hwn yn ‘gweddnewid’ system ‘nad yw bellach yn addas i’w diben’.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Gosodwyd y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) (‘y Bil’) gerbron y Cynulliad ar 12 Medi 2016. Cyflwynwyd y Bil yn y Cyfarfod Llawn gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, ar 13 Medi 2016.

Y Bil hwn yw’r darn cyntaf o ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â threthi penodol i gael ei gyflwyno yn y Cynulliad. Mae’n cyflwyno darpariaethau ar gyfer y Dreth Trafodiadau Tir yng Nghymru, a fydd yn cymryd lle Treth Dir y Dreth Stamp ym mis Ebrill 2018.

Mae’r ddogfen hon yn nodi rhai o’r prif newidiadau a wnaed i’r Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) (“y Bil”) yn ystod trafodion Cyfnod 2.

Cynhelir trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 28 Mawrth 2017 i ystyried gwelliannau i’r Bil (fel y’i diwygiwyd yng Nghyfnod 2).

Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) – Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 (PDF, 1117KB)


Erthygl gan Christian Tipples, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.