Anweithgarwch corfforol – a yw’n amser i gael plant Cymru i symud?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae llawer ohonom yn ymwybodol o bwysigrwydd ymarfer corff ac annog ein plant i fod yn fwy egnïol hefyd. Ond beth yn union yw manteision posibl gweithgarwch corfforol yn ystod plentyndod? Faint o ymarfer corff y mae plant yn ei gael yng Nghymru heddiw, a pha mor gorfforol weithgar y dylent fod i aros yn iach?

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Darpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ym maes Addysg Bellach ac Uwch

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau Addysg Bellach ac Uwch yng Nghymru. Mae’n egluro’r cyd-destun polisi ac yn cyfeirio at sefydliadau a mentrau allweddol. Mae’r papur hefyd yn rhoi ystadegau ar nifer y gweithgareddau dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sectorau hyn a nifer y dysgwyr sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog. Mae gan Lywodraeth Cymru darged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac mae o’r farn bod addysg a dilyniant ieithyddol yn un o’r prif ffyrdd o gyflawni hyn, fel y nodir yn ei Strategaeth Iaith newydd. Bydd adroddiad grŵp gorchwyl a gorffen Llywodraeth Cymru ar ddyfodol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cael ei gyhoeddi cyn bo hir.

Parhau i Ddarllen

Rhoi sylw dyledus? I ba raddau y mae Llywodraeth Cymru yn cymryd ei gyfrifoldebau o ddifrif o dan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC)

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae gan blant a phobl ifanc hyd at 18 mlwydd oed amrywiaeth o hawliau wedi’u nodi yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (y Confensiwn), gan gynnwys hawliau i gael eu hamddiffyn, i iechyd, i deulu, i addysg, i ddiwylliant ac i hamdden (gweler crynodeb o erthyglau) (PDF 73.8KB)).

Mae’r Confensiwn yn nodi’r hyn y mae’n rhaid i lywodraethau, awdurdodau cyhoeddus ac oedolion ei wneud i alluogi plant i fwynhau eu holl hawliau. Cadarnhaodd y DU y Confensiwn ym 1991 a mabwysiadodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru y Confensiwn yn unfrydol fel sail ar gyfer gwneud polisi ar gyfer plant ym mis Ionawr 2004.

Parhau i Ddarllen

Ail-lunio cymorth ynghylch cyflogadwyedd: cynllun cyflenwi newydd ynghylch cyflogadwyedd

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ail-lunio cymorth cyflogadwyedd

Disgwylir i Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth, wneud datganiad llafar ar gyflogadwyedd ddydd Mawrth 11 Gorffennaf 2017. Mae Symud Cymru Ymlaen, sef rhaglen lywodraethu Llywodraeth Cymru, yn cynnwys ymrwymiad i ail-lunio cymorth cyflogadwyedd ar gyfer yr unigolion sy’n barod am swyddi a’r rhai sydd bellaf i ffwrdd o’r farchnad lafur.

Parhau i Ddarllen

Cam yn nes at ddiwygio cyllid myfyrwyr? Cymorth ariannol i fyfyrwyr o 2018/19 ymlaen.

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r modd y bydd myfyrwyr sy’n byw fel arfer yng Nghymru  (Myfyrwyr Cymru) yn cael eu cynorthwyo’n ariannol  tra byddant yn y brifysgol ar fin  newid yn sylweddol.  Rhwng mis Tachwedd 2016 a mis Chwefror 2017, bu Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ynghylch ei  chynigion i newid y system o gyllido myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru . Bydd canlyniadau’r ymgynghoriad hwnnw, yn ogystal â gwybodaeth am y cymorth ariannol a fydd ar gael i fyfyrwyr yn 2018/19,  yn cael eu cyhoeddi yn y Cyfarfod Llawn ar 11 Gorffennaf 2017. Ar ôl y cyhoeddiad hwn, bydd y camau yn y broses o ddiwygio cyllid myfyrwyr yn gliriach.

Parhau i Ddarllen