Asesu ar gyfer dysgu neu atebolrwydd?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r erthygl hon yn rhoi rhywfaint o wybodaeth gefndir ar gyfer datganiad Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yng Nghyfarfod Llawn dydd Mercher (24 Mai, 2017) o dan y teitl ‘Asesu ar gyfer Dysgu – dull gwahanol yng Nghymru’.

Parhau i Ddarllen

Arweinyddiaeth mewn Addysg

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Y prynhawn yma (16 Mai 2017), bydd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, yn gwneud datganiad yn y Senedd ynghylch arweinyddiaeth mewn addysg.

Mae adroddiadau Estyn un ar ôl y llall wedi nodi pwysigrwydd arweinyddiaeth gref ac effeithiol i wella safonau addysg. Yn ei adroddiad blynyddol diweddaraf (2015/2016), nododd Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru mai arweinyddiaeth yw’r ‘ffactor pwysicaf’ yng ngwelliant ysgolion. Yn flaenorol, mae Estyn hefyd wedi adrodd:

Parhau i Ddarllen

Dadl ar adroddiad Pwyllgor ar y Grant Gwella Addysg: Plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a Phlant o Leiafrifoedd Ethnig

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar 3 Mai, bydd Aelodau’r Cynulliad yn dadlau ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ei Ymchwiliad i Grant Gwella Addysg: Plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a Phlant o Leiafrifoedd Ethnig [PDF 955KB] a gyhoeddwyd ar 21 Chwefror 2017. Roedd yr ymchwiliad yn canolbwyntio ar ganlyniadau addysgol y grwpiau hyn o ddysgwyr ac roedd yn trafod:

  • Sut y caiff defnydd awdurdodau lleol o arian i gefnogi dysgwyr Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a dysgwyr o leiafrifoedd ethnig ei fonitro;
  • Effeithiolrwydd polisïau a strategaethau eraill i gefnogi’r grwpiau hyn; a
  • Materion allweddol sy’n codi yn sgil cyfuno’r grantiau a oedd yn arfer bod ar wahân yn un Grant Gwella Addysg.

Parhau i Ddarllen

Absenoldeb disgyblion ar gyfer gwyliau yn ystod tymor yr ysgol

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn dilyn penderfyniad diweddar gan y Goruchaf Lys, mae’r erthygl hon yn ceisio egluro’r sefyllfa gyfreithiol yng Nghymru mewn cysylltiad ag absenoldeb disgyblion o’r ysgol yn ystod tymor yr ysgol oherwydd gwyliau teuluol. Mae dyfarniad yr achos yn berthnasol i Gymru yn ogystal â Lloegr ond nid yw’n newid y sefyllfa yma.

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) – Crynodeb o’r Fil

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Cyflwynwyd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) gan Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, ar 12 Rhagfyr 2016.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud yn bendant bod angen newid. Mae’n dweud bod y Bil hwn yn ‘gweddnewid’ system ‘nad yw bellach yn addas i’w diben’.

Parhau i Ddarllen