Gwella coetiroedd Cymru: Pwyllgor Cynulliad yn cyhoeddi adroddiad

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad wedi cyhoeddi adroddiad – Heb gyrraedd gwreiddyn y mater – uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd mewn digwyddiad i randdeiliaid yn Sioe Frenhinol Cymru. Mae’r adroddiad yn cynnwys argymhellion i Lywodraeth Cymru.

Parhau i Ddarllen

Diogelu gweithwyr amaethyddol yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ar effeithiolrwydd Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014. Nod y Ddeddf yw cefnogi yng Nghymru ‘sector amaethyddol gwydn, cynaliadwy, ac wedi’i hyfforddi’n dda’, ac, yn arbennig, mae’n rheoleiddio cyflogau amaethyddol. Mae’r Ddeddf yn cynnwys ‘cymal machlud’, sy’n golygu y bydd yn peidio â chael effaith ar ôl 30 Gorffennaf 2018 os na wneir deddfwriaeth newydd i’w chadw. Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio canlyniad yr ymgynghoriad i’w helpu i benderfynu pa un a ddylid cynnal y Ddeddf, ei diwygio neu ddod â hi i ben.

Parhau i Ddarllen

Trydaneiddio’r rheilffordd i Abertawe yn cael ei ollwng gan Lywodraeth y DU

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar 20 Gorffennaf, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei Manyleb Allbwn Lefel Uchel a Datganiad o Gyllid Ar Gael. Roedd y datganiadau statudol hyn yn nodi’r hyn y mae’r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth, Chris Grayling, am i’r rheilffyrdd yng Nghymru a Lloegr i’w gyflawni rhwng 2019 a 2024 yn ystod Cyfnod Rheoli 6 cynllunio’r rheilffyrdd (CP6).

Parhau i Ddarllen

Cynhadledd Cefnforoedd y Cenhedloedd Unedig yn arwain at ymdrech ryngwladol i warchod ein cefnforoedd

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn Efrog Newydd rhwng 5 a 9 Mehefin 2017 cynhaliwyd ‘Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig i gefnogi Gweithredu Nod Datblygu Cynaliadwy 14: Cadw a defnyddio cefnforoedd, moroedd ac adnoddau morol yn gynaliadwy ar gyfer datblygu cynaliadwy (y Gynhadledd Cefnforoedd).

Parhau i Ddarllen

Darogan dyfodol Cymru: Cyhoeddi adroddiad gan Lywodraeth Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae ehangu poblogaeth, twf economaidd a llifogydd yn ddim ond rhai o’r pethau ar y gorwel ar gyfer Cymru, yn ôl ‘Adroddiad ar Dueddiadau’r Dyfodol. Mae’r adroddiad, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar 5 Mai 2017 yn un o ofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Parhau i Ddarllen