Darlun o ddiabetes yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar hyn o bryd, mae tua 190,000 o bobl yng Nghymru yn cael eu trin ar gyfer diabetes (tua 6% o’r boblogaeth gyfan a dros 7% o’r boblogaeth sy’n oedolion).

Parhau i Ddarllen

Dadl ar adroddiad Pwyllgor ar y Grant Gwella Addysg: Plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a Phlant o Leiafrifoedd Ethnig

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar 3 Mai, bydd Aelodau’r Cynulliad yn dadlau ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ei Ymchwiliad i Grant Gwella Addysg: Plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a Phlant o Leiafrifoedd Ethnig [PDF 955KB] a gyhoeddwyd ar 21 Chwefror 2017. Roedd yr ymchwiliad yn canolbwyntio ar ganlyniadau addysgol y grwpiau hyn o ddysgwyr ac roedd yn trafod:

  • Sut y caiff defnydd awdurdodau lleol o arian i gefnogi dysgwyr Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a dysgwyr o leiafrifoedd ethnig ei fonitro;
  • Effeithiolrwydd polisïau a strategaethau eraill i gefnogi’r grwpiau hyn; a
  • Materion allweddol sy’n codi yn sgil cyfuno’r grantiau a oedd yn arfer bod ar wahân yn un Grant Gwella Addysg.

Parhau i Ddarllen

Absenoldeb disgyblion ar gyfer gwyliau yn ystod tymor yr ysgol

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn dilyn penderfyniad diweddar gan y Goruchaf Lys, mae’r erthygl hon yn ceisio egluro’r sefyllfa gyfreithiol yng Nghymru mewn cysylltiad ag absenoldeb disgyblion o’r ysgol yn ystod tymor yr ysgol oherwydd gwyliau teuluol. Mae dyfarniad yr achos yn berthnasol i Gymru yn ogystal â Lloegr ond nid yw’n newid y sefyllfa yma.

Parhau i Ddarllen

Sbarduno etholiad cynnar: Deddf Seneddau Tymor Penodol

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ddydd Mawrth 18 Ebrill, dywedodd y Prif Weinidog ei bod yn dymuno cynnal Etholiad Cyffredinol ddydd Iau 8 Mehefin, dim ond dwy flynedd ar ôl Etholiad Cyffredinol diwethaf y DU yn 2015. Mae rhesymau’r Prif Weinidog dros wneud hynny yn gysylltiedig ag ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd. Fodd bynnag, nid yw bellach yn rhinwedd y Prif Weinidog i alw etholiad. Yn sgil Deddf Seneddau Tymor Penodol 2011, mae’n rhaid dilyn gweithdrefnau penodol yn y Senedd cyn bod modd galw etholiad.

Parhau i Ddarllen

Amcangyfrifo’r llinell amser ar gyfer Deddfwriaeth Brexit

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Er nad yw’r union llinell amser a’r manylion ar gyfer cyflwyno deddfwriaeth yn ymwneud â Brexit yn hysbys, mae Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar Fil y Diddymu Mawr yn ei gwneud yn glir, yn ogystal â’r Bil ei hun, y bydd angen i ddarnau eraill o ddeddfwriaeth sylfaenol y DU a nifer sylweddol o is-ddeddfwriaeth gael eu pasio cyn i’r DU adael yr Undeb Ewropeaidd. Yng Nghymru, yn ogystal ag ystyried is-ddeddfwriaeth yn ymwneud â Brexit a gyflwynwyd gan Weinidogion Cymru, mae Aelodau’r Cynulliad a Phwyllgorau yn debygol hefyd o graffu ar effeithiau unrhyw ddeddfwriaeth sylfaenol berthnasol y DU ar Gymru.

Parhau i Ddarllen