Mynd i’r afael â llygredd nitradau yng Nghymru

21 Hydref 2016

Erthygl gan Katy Orford, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ffotograff o wartheg

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar Barthau Perygl Nitradau (NVZ) yng Nghymru. Mae’r ymgynghoriad yn canolbwyntio ar fesurau i leihau llygredd dŵr a achosir gan nitradau o ffynonellau amaethyddol. Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno Rheoliadau newydd yn 2017.

Cefndir

Mae llygredd dŵr gwasgaredig yn broblem sylweddol mewn rhai rhannau o Gymru. Caiff ei achosi gan nifer o ffynonellau bach neu wasgaredig lle caiff llygryddion eu cludo i grynofeydd dŵr gan ddŵr glaw ffo o dir trefol a gwledig. Mae hyn yn effeithio ar ecoleg llynnoedd, afonydd a dyfroedd arfordirol, ansawdd dŵr daear a chostau cyflenwadau dŵr.

Nod Cyfarwyddeb Nitradau (91/676/EC) yr UE yw lleihau ac atal llygru dŵr gan nitradau o fyd amaeth. Mae cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb hon hefyd yn effeithio’n uniongyrchol ar gydymffurfio â’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a’r Gyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi. Mae’n ofynnol i aelod wladwriaethau nodi crynofeydd dŵr wyneb a dŵr daear sy’n cynnwys llawer o nitradau o ffynonellau amaethyddol, neu a allai fod yn eu cynnwys. Pan fydd crynofa ddŵr o’r fath wedi’i nodi, caiff yr holl dir sydd â dŵr yn draenio i’r grynofa honno ei ddynodi’n Barth Perygl Nitradau a bydd Rhaglen Weithredu ‘Arfer Amaethyddol Da’ yn gymwys i’r ardal honno.

Er y pleidleisiodd y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd ym mis Mehefin, rhaid i’r DU barhau i gydymffurfio â deddfwriaeth yr UE nes y bydd yn gadael yn ffurfiol, a allai fod rywbryd yn 2019 ar hyn o bryd.

Mae Rhaglen Weithredu’r Parthau Perygl Nitradau yn cynnwys:

 • rheoli’r dyddiadau (cyfnodau caeedig) a’r amodau y mae gwrtaith nitrogen a deunyddiau organig yn cael eu gwasgaru;
 • cael cyfleusterau digonol i storio tail a slyri;
 • cyfyngu ar faint o wrtaith nitrogen sy’n cael ei wasgaru i angen y cnwd yn unig;
 • cyfyngu ar faint o ddeunydd organig sy’n cael ei wasgaru fesul hectar y flwyddyn;
 • cyfyngu ar gyfanswm y deunydd organig sy’n cael ei wasgaru ar lefel fferm;
 • rheoli’r ardaloedd lle gellir gwasgaru gwrteithiau nitrogen;
 • rheolaethau ar ddulliau gwasgaru; a
 • paratoi cynlluniau a chadw cofnodion fferm digonol.

Rhaid i grynofeydd dŵr mewn Parthau Perygl Nitradau wedyn gael eu monitro bob pedair blynedd am lefelau nitradau ac ewtroffigedd. Ewtroffigedd yw’r cynnydd mewn nitradau neu ffosffad yn y dŵr sy’n annog twf algâu ac sy’n ffurfio blodau dros wyneb y dŵr. Mae hyn yn rhwystro golau’r haul rhag cyrraedd planhigion dŵr eraill, sydd wedyn yn marw. Mae bacteria yn torri’r planhigion marw i lawr ac yn defnyddio’r ocsigen yn y dŵr felly gall y grynofa ddŵr ddod yn ddifywyd.

Defnyddir canlyniad yr adolygiad Parthau Perygl Nitradau i lywio’r penderfyniad naill ai i barhau â dynodiadau Parthau Perygl Nitradau ar wahân neu i roi’r Rhaglen Weithredu ar waith ledled yr Aelod-wladwriaeth neu Ranbarth (Cymru yn yr achos hwn) a hefyd i lywio gwelliannau i’r mesurau yn y Rhaglen Weithredu. Ar ôl dynodi ardaloedd penodol o dir yn Barthau Perygl Nitradau, dim ond tirfeddianwyr yn yr ardal honno sy’n gorfod rhoi mesurau’r Rhaglen Weithredu ar waith (gyda thirfeddianwyr mewn ardaloedd eraill yn ddarostyngedig i safonau sylfaenol cenedlaethol eraill yn unig). Os rhoddir y Rhaglen Weithredu ar waith ledled Cymru, bydd rhaid i bob tirfeddiannwr yng Nghymru gydymffurfio. Ar y llaw arall, os na rhoddir y Rhaglen Weithredu ar waith ledled Cymru, bydd rhaid i Barthau Perygl Nitradau gael eu dynodi gan ddefnyddio profion penodol a’u hadolygu bob pedair blynedd.

Mae Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) 2013 yn gwneud darpariaeth ar gyfer gweithredu a gorfodi’r Gyfarwyddeb Nitradau yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys dynodi Parthau Perygl Nitradau a nodi’r hyn y mae angen i ffermwyr sydd â thir yn y Parthau hynny ei wneud i leihau llygredd nitradau. Cyfoeth Naturiol Cymru (NRW) sy’n gyfrifol am orfodi’r Rheoliadau, gan gynnwys mesurau’r Rhaglenni Gweithredu.

Arweiniodd yr adolygiad Parthau Perygl Nitradau diwethaf yn 2012, sy’n cael ei gynnal bob pedair blynedd gan Lywodraeth Cymru, at ddynodi 2.4% o arwynebedd tir Cymru yn Barthau Perygl Nitradau. Hefyd, yn y Rhaglen Weithredu, cyflwynwyd mesurau gwell y mae’n rhaid i ffermydd sydd wedi’u lleoli o fewn Parthau Perygl Nitradau gydymffurfio â hwy. Ar hyn o bryd mae tua 750 o ddaliadau fferm yn destun rheolaethau llygredd o dan y Rhaglen Weithredu ar Nitradau yng Nghymru.

Y Rhaglen Datblygu Gwledig

Gall cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb Nitradau greu costau i ffermwyr mewn Parthau Perygl Nitradau, er enghraifft buddsoddi mewn cyfleusterau storio slyri. Fodd bynnag, mae cymorth ar gael i ffermwyr ar hyn o bryd. O dan y Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru (2014-2020), gall ffermwyr cymwys gael cyllid o 80 y cant tuag at gynllunio i reoli nitradau a chyngor o ran y Rheoliadau Parthau Perygl Nitradau drwy Gyswllt Ffermio. Mae cymorth ariannol ar gael hefyd drwy Gynllun Grant Cynhyrchu Cynaliadwy’r Cynllun Datblygu Gwledig, i wella adnoddau ac effeithlonrwydd busnes.

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Barthau Perygl Nitradau

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 23 Rhagfyr 2016 ac mae’n gofyn am farn ar:

 • y dewisiadau ar gyfer dynodi Parthau Perygl Nitradau yn y dyfodol – dull wedi’i dargedu i ddynodi Parthau Perygl Nitradau ar wahân neu roi’r rhaglen weithredu ar waith drwy Gymru gyfan.
 • cynigion i addasu mesurau’r Rhaglen Weithredu a roddir ar waith yn y Parthau Perygl Nitradau.

Mae’r ymgynghoriad yn dweud y byddai mabwysiadu’r dull wedi’i dargedu yn golygu cynnydd yng nghyfanswm yr ardal a ddynodir o 2.4% i tua 8%, sy’n cynnwys yr ardaloedd hynny sydd newydd eu nodi gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Mae’r mapiau ar wefan Llywodraeth Cymru yn dangos y Parthau Perygl Nitradau arfaethedig yng Nghymru ac yn dangos y manylion i lawr i lefel y cae.

Ymatebion rhanddeiliaid

Mae Undeb Amaethwyr Cymru wedi annog ei aelodau i ymateb i’r ymgynghoriad ar Barthau Perygl Nitradau gan rybuddio y bydd nifer o’r cynigion a gyflwynwyd ‘yn effeithio’n ddifrifol ar ffermwyr yng Nghymru’:

The FUW remains resolutely against the option to apply the action programme throughout the whole of Wales as this would require all landowners to comply with the NVZ action programme measures.
There is a distinct lack of evidence for a whole territory approach and the difficulties and costs associated with regulatory compliance for farms whose land does not drain into nitrate polluted waters, makes this option both unwarranted and unreasonably excessive.

Mae NFU Cymru hefyd yn ‘wrthwynebus iawn i’r dynodiadau arfaethedig’ a bydd yn cyflwyno ‘ymateb cadarn a phendant i’r ymgynghoriad yn seiliedig ar waith craffu manwl ar y dystiolaeth sy’n sail i’r dynodiad’.

Mae ymgyrchwyr amgylcheddol wedi dadlau bod y Rhaglen Weithredu yn bwysig i atal cyrsiau dŵr rhag cael eu llygru ymhellach. Mae RSPB Cymru wedi datgan (PDF:594 KB) eu bod yn awyddus i annog mwy o reoli tir yn gynaliadwy sy’n cyfrannu at gyflawni amcanion y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, gan gynnwys systemau ffermio mwy helaeth.

Cyhoeddiad Newydd: Papur briffio ar y farchnad lafur

20 Hydref 2016

Erthygl gan Gareth Thomas a David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r papur briffio (PDF 1,046KB) misol hwn yn rhoi trosolwg ystadegol o’r farchnad lafur. Caiff gwybodaeth am etholaethau’r Cynulliad, Cymru a chenhedloedd y DU ei chynnwys.

Rydym yn cyhoeddi mapiau diweithdra rhyngweithiol sydd yn dangos nifer yr hawlwyr ar sail cartrefi, fesul etholaethau.

Dyma ein ffeithlun yn crynhoi ffigurau diweddaraf y farchnad lafur yng Nghymru:

unemployment-october-welsh-01

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) fel y’i cyflwynwyd yn y Pedwerydd Cynulliad

20 Hydref 2016

Erthygl gan Philippa Watkins, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

chamberoof

Cyflwynodd Llywodraeth flaenorol Cymru ei Bil Iechyd Cyhoeddus (Cymru) ym Mehefin 2015. Mae’r Bil yn nodi cyfres o gynigion penodol mewn meysydd blaenoriaeth yng nghyd-destun polisi iechyd cyhoeddus. Y bwriad yw creu amodau cymdeithasol sy’n hyrwyddo iechyd da, gan geisio atal mathau o niwed y gellir eu hosgoi.

Disgwylir i Lywodraeth Cymru ailgyflwyno Bil Iechyd y Cyhoedd ym mis Tachwedd. Mae wedi dweud eisoes y bydd ar ffurf y Bil blaenorol, fel y’i diwygiwyd yng Nghyfnod 3, ond heb yr adrannau sy’n cyfyngu ar ddefnyddio sigarennau electronig mewn mannau cyhoeddus caeedig.

Mae’r Bil yn cynnwys darpariaeth ar gyfer y canlynol:

Tybaco a chynhyrchion nicotin

 • Cyfyngu ar y defnydd o ddyfeisiau mewnanadlu nicotin, fel sigaréts electronig, mewn mannau cyhoeddus a gweithleoedd caeedig a sylweddol gaeedig, gan ddod â’r defnydd o’r dyfeisiau hyn yn unol â’r darpariaethau presennol o ran ysmygu.
 • Creu cofrestr genedlaethol o fanwerthwyr cynhyrchion tybaco a nicotin.
 • Ychwanegu at y troseddau sy’n cyfrannu at Orchymyn Mangre o Dan Gyfyngiad. (Mae Gorchymyn Mangre o Dan Gyfyngiad yn gwahardd gwerthu cynhyrchion tybaco o’r safle dan sylw).
 • Gwahardd trosglwyddo cynhyrchion tybaco neu nicotin i bobl o dan 18 oed.

Triniaethau arbennig

 • Creu cynllun trwyddedu gorfodol i reoleiddio ymarferwyr a busnesau sy’n darparu ‘triniaethau arbennig’, sef aciwbigo, tyllu’r corff, electrolysis a thatŵio;
 • Cyflwyno gwaharddiad ar roi twll mewn rhan bersonol o’r corff i bobl ifanc o dan 16 oed.

Gwasanaethau fferyllol

 • Newid y modd y mae Byrddau Iechyd yn gwneud penderfyniadau am wasanaethau fferyllol drwy sicrhau bod y penderfyniadau hyn yn seiliedig ar asesiadau o’r angen fferyllol yn eu hardaloedd.

Darpariaeth toiledau

 • Ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol baratoi strategaethau toiledau lleol er mwyn darparu toiledau at ddefnydd y cyhoedd, a sicrhau mynediad atynt, yn seiliedig ar anghenion eu cymunedau.

Newidiadau allweddol a wnaed yng Nghyfnod 2

Cynhaliwyd y trafodion Cyfnod 2 gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym mis Ionawr a Chwefror 2016. Cafodd nifer o welliannau eu derbyn. Hefyd, nododd Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y pryd, y byddai Llywodraeth Cymru yn cyflwyno, neu’n ystyried, gwelliannau pellach mewn nifer o feysydd yng Nghyfnod 3.

Rhan 2 Tybaco a chynhyrchion nicotin

Trin tybaco a dyfeisiau mewnanadlu nicotin yn wahanol

Yn y Bil fel y’i cyflwynwyd, rhoddwyd y defnydd o ddyfeisiau mewnanadlu nicotin o dan yr un cyfyngiad mewn mannau cyhoeddus/gweithleoedd ag ysmygu sigaréts tybaco. Mae’r newid mwyaf arwyddocaol i’r rhan hon o’r Bil yng Nghyfnod 2 yn deillio o ddiwygiadau sy’n nodi ffyrdd gwahanol o ymdrin â thybaco a dyfeisiau mewnanadlu nicotin o ran cyfyngu ar eu defnydd. Roedd hyn mewn ymateb i bryderon y gallai trin tybaco a dyfeisiau mewnanadlu nicotin yn yr un modd anfon neges eu bod yr un mor niweidiol.

**Fel y nodwyd yn gynharach, ni fydd y darpariaethau sy’n cyfyngu ar ddefnyddio dyfeisiau anadlu nicotin mewn mannau cyhoeddus caeedig yn cael eu dwyn ymlaen nawr**

Ymestyn y cyfyngiad i ardaloedd eraill nad ydynt yn gaeedig

Ni dderbyniwyd gwelliannau’r gwrthbleidiau i osod gwaharddiad ar ysmygu tybaco mewn mannau chwarae i blant, tir ysgolion a thir ysbytai nad ydynt yn gaeedig ar y wyneb y Bil yng Ngham 2. Dywedodd y Gweinidog y byddai’n barod i ystyried cyflwyno gwelliannau gan y Llywodraeth yng Nghyfnod 3.

Rhan 3 Triniaethau arbennig

Nid yw’r diffiniad o driniaethau arbennig (aciwbigo, tyllu’r corff, electrolysis a thatŵio) ar wyneb y Bil wedi newid. Ni dderbyniwyd gwelliannau’r gwrthbleidiau i ychwanegu brandio, ysgriffio, mewnblannu is-groenol a hollti tafod at y rhestr hon yng Nghyfnod 2. Dywedodd y Gweinidog fod angen ymchwilio i’r risgiau sy’n gysylltiedig â’r triniaethau arbennig hyn cyn ystyried eu hychwanegu at y ddeddfwriaeth.

Nododd y Gweinidog fwriad i ymgynghori’n gynnar ar yr egwyddor o ychwanegu mwy o driniaethau at y rhestr yn fuan ar ôl deddfu, gan nodi y bydd yr ymgynghoriad yn cynnwys y triniaethau uchod, yn ogystal â thriniaethau eraill a nodwyd yn ystod hynt y Bil hyd yn hyn, fel rholio’r croen, dyfrhau colonig a chwpanu gwlyb.

Meini prawf ac amodau trwyddedu

Derbyniwyd gwelliannau i roi meini prawf allweddol o ran trwyddedu ar wyneb y Bil. Bydd gofyn i ymgeiswyr ddangos eu bod yn gyfarwydd â gweithdrefnau i reoli heintiau a chynnig cymorth cyntaf yng nghyd-destun y driniaeth arbennig berthnasol. Rhaid i ymgeiswyr hefyd ddangos eu bod yn gyfarwydd â’r dyletswyddau a osodir arnynt fel y person sydd wedi’i awdurdodi i gynnig triniaeth arbennig.

Hefyd, cafodd yr amodau trwyddedu gorfodol (sy’n rheoli ymddygiad ymarferwyr sydd wedi cael trwydded) eu diwygio i gynnwys amodau ynghylch profi oedran unigolyn sydd am gael triniaeth arbennig, rheoli heintiau a chymorth cyntaf. Mae’r amodau trwyddedu gorfodol, a bennir mewn rheoliadau, hefyd yn berthnasol i feddwdod, er mwyn atal deiliad trwydded rhag cynnig triniaeth arbennig i unigolyn sy’n feddw oherwydd diod, cyffuriau neu unrhyw ddull arall, neu sy’n ymddangos i fod yn feddw.

Lefel y ddirwy a osodir

Derbyniwyd gwelliannau i gael gwared ar y terfyn ar y ddirwy sy’n gysylltiedig â throseddau o ran triniaethau arbennig, gan newid lefel y ddirwy o lefel 3 i ddirwy ddiderfyn.

Rhan 4: Rhoi twll mewn rhan bersonol o’r corff

Tyllu’r tafod

Cafodd y tafod ei ychwanegu at y rhestr o rannau personol o’r corff a restrir ar y wyneb y Bil ynghylch rhoi twll mewn rhan bersonol o’r corff, oherwydd y risg cysylltiedig o niwed. Mae hyn yn golygu y bydd yn drosedd i dyllu tafod person sydd o dan 16 oed neu wneud trefniadau i dyllu tafod person o dan yr oedran hwn.

Lefel y ddirwy a osodir

Derbyniwyd gwelliannau i gael gwared ar y terfyn ar y ddirwy sy’n gysylltiedig â throseddau o ran rhoi twll mewn rhan bersonol o gorff plentyn, neu wneud trefniadau i roi twll, o ddirwy lefel 3 i ddirwy ddiderfyn.

Rhan 5: Gwasanaethau fferyllol

Ni dderbyniwyd unrhyw welliannau i’r rhan hon o’r Bil yng Nghyfnod 2.

Rhan 6: Darpariaeth toiledau

Cafodd y rhan hon o’r Bil ei diwygio yng Nghyfnod 2 i nodi bod yn rhaid i Weinidogion Cymru gyhoeddi canllawiau i gefnogi awdurdodau lleol wrth ddatblygu eu strategaethau toiledau lleol (yn hytrach na’u bod yn gallu cyhoeddi’r canllawiau hyn), ac i nodi’n fanylach yr hyn y mae’n rhaid i’r canllawiau hyn ei gynnwys.

Hefyd, diwygiwyd y Bil i’w gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol baratoi a chyhoeddi datganiadau cynnydd interim (fel yr argymhellwyd gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghyfnod 1). Mae hwn yn ofyniad newydd sy’n ychwanegol at y ddyletswydd ar awdurdodau lleol (yn y Bil fel y’i cyflwynwyd) i adolygu eu strategaethau yn llawn heb fod yn hwyrach na blwyddyn ar ôl diwedd tymor etholiadol.

Rhan 7: Amrywiol – Troseddau sgôr hylendid bwyd

Cafodd y Bil ei ddiwygio yng Nghyfnod 2 i wneud mân ddiwygiad technegol i Ddeddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013 fel bod yn rhaid i’r derbyniadau o hysbysiadau cosb benodedig am beidio â chydymffurfio â’r cynllun sgorio hylendid bwyd gael eu defnyddio gan awdurdodau bwyd (awdurdodau lleol yn bennaf) i sicrhau cydymffurfiad â’r cynllun. Bydd hyn alinio Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) â darpariaethau Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru), sy’n nodi bod yn rhaid i dderbyniadau o hysbysiadau cosb benodedig a wneir o dan Benodau 1 a 2 o Ran 1 gael eu defnyddio gan awdurdodau gorfodi i gefnogi’r dyletswyddau newydd a osodir arnynt gan y penodau hyn yn y Bil.

Asesiad o’r Effaith ar Iechyd

Yn ystod Cyfnod 2, gwnaeth Llywodraeth Cymru ymrwymiad i gyflwyno gwelliant yng Nghyfnod 3 i gynnwys asesiad o’r effaith ar iechyd ar wyneb y Bil. Mae asesiad o’r effaith ar iechyd yn broses sy’n ystyried i ba raddau y gall iechyd a llesiant poblogaeth gael eu heffeithio, boed yn gadarnhaol neu’n negyddol, gan bolisi, cynllun neu raglen arfaethedig.

Yng ngham 1, clywodd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol gan randdeiliaid  y byddai asesiad gorfodol o’r effaith ar iechyd yn darparu mecanwaith er mwyn osgoi neu leihau’r effeithiau negyddol ar iechyd a llesiant cymunedau, a gwneud y gorau o fanteision iechyd lle y bo modd. Argymhellodd adroddiad cam 1 y Pwyllgor fod y Bil yn cael ei ddiwygio i gynnwys gofyniad i gynnal asesiad gorfodol o’r effaith ar iechyd wrth ddatblygu polisïau neu gynlluniau penodol.

Cafodd gwelliannau yn y maes hwn eu cyflwyno gan y gwrthbleidiau yng Nghyfnod 2, ond ni chynigiwyd y gwelliannau hyn oherwydd yr ymrwymiad a wnaethpwyd gan y Gweinidog.

Newidiadau allweddol a wnaed yng Nghyfnod 3

Fel y nodwyd yng nghyfnod 2, diwygiwyd y Bil yng nghyfnod 3 gan welliannau Llywodraeth Cymru gan gyflwyno gofyniad i gyrff cyhoeddus gynnal asesiadau effaith ar iechyd. Byddai’r amgylchiadau lle mae’n rhaid i asesiadau o’r effaith ar iechyd gael eu gwneud yn cael eu nodi mewn rheoliadau.

Cytunwyd ar welliannau Llywodraeth Cymru, a oedd yn nodi ardaloedd ychwanegol, nad ydynt yn gaeëdig lle byddai ysmygu a defnyddio dyfeisiau anadlu nicotin yn cael ei gyfyngu, sef tir ysgolion, tir ysbytai, a meysydd chwarae cyhoeddus.

Rhagor o wybodaeth

Gellir gweld y dogfennau allweddol sy’n ymwneud â’r Bil, yn cynnwys Memoranda Esboniadol, adroddiadau pwyllgor, a thrawsgrifiadau o’r trafodion drwy’r dudalen Iechyd y Cyhoedd (Cymru) ar y we.

Cyhoeddi setliad dros dro llywodraeth leol ar gyfer 2017-18

19 Hydref 2016

Erthygl gan Owen Holzinger a David Millett, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Yn dilyn Cyllideb Ddrafft 2017-18 Llywodraeth Cymru (a rhyddhawyd ddydd Mawrth 18 Hydref 2016), mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol wedi cyhoeddi Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol 2017-18 heddiw. Mae’r Setliad yn amlinellu’r cyllid a ddyrannwyd ar gyfer pob un o 22 awdurdod lleol Cymru.

Mae’r Setliad yn gyfwerth â chyfanswm o £4.107 biliwn, sy’n gynnydd o £3.8 miliwn (0.1 y cant) o gymharu â Setliad Terfynol 2016-17. Dyma’r cynnydd cyntaf yn y setliad llywodraeth leol ers 2013-14.

Mae’r setliad dros dro yn cynnwys cynnydd a gostyngiadau yn y cyllid ar gyfer awdurdodau lleol gwahanol. Y cynnydd mwyaf yw 0.9 y cant yng Ngwynedd a’r gostyngiad mwyaf yw -0.5 y cant ar gyfer pum awdurdod lleol (Wrecsam, Powys, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent a Thorfaen).

Mae’r ffeithlun isod yn rhoi dadansoddiad llawn o’r newid canrannol mewn cyllid yn ôl awdurdod lleol.

draft-budget-2017-18-local-government-settlement-welsh-01

Eleni, ni fydd unrhyw awdurdod yn wynebu gostyngiad o fwy na -0.5 y cant. O’r pum awdurdod lle gwelir newid cyllid sy’n gyfwerth â -0.5 y cant, mae pedwar ohonynt wedi cael cyllid ychwanegol sy’n werth cyfanswm o £2.3 miliwn i sicrhau na fyddant yn wynebu gostyngiad sy’n fwy na -0.5 y cant. Nodir isod sut y dyrannwyd yr arian ychwanegol hwn:

 • Wrecsam – £181,000
 • Powys – £1,374,000
 • Merthyr Tudful – £585,000
 • Blaenau Gwent – £147,000

Y swm Cyllid Cyfalaf Cyffredinol ar gyfer awdurdodau lleol yn 2017-18 yw £143 miliwn.

Mae llythyr Ysgrifennydd y Cabinet at awdurdodau lleol, Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol 2017-18 a Setliad Refeniw a Chyfalaf Llywodraeth Leol 2017-18 (Dros Dro): Cymru gyfan – Tablau ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Masnachfraint rheilffyrdd Cymru a’r Gororau: ar y trywydd iawn

19 Hydref 2016

Erthygl gan Katy Orford, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

train-station

Ar 12 Hydref, cyhoeddodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, fod pedwar o ymgeiswyr wedi’u dewis i gymryd rhan yng ngham nesaf y broses o ddethol Partner Gweithredu a Datblygu (ODP) ar gyfer Masnachfraint Cymru a’r Gororau.

Ym mis Tachwedd 2014, daethpwyd i gytundeb â Llywodraeth y DU i drosglwyddo’r pwerau i ddyfarnu masnachfraint nesaf Cymru a’r Gororau i Weinidogion Cymru. Llywodraeth Cymru fydd yr awdurdod masnachfreinio swyddogol yng nghyswllt masnachfraint rheilffyrdd Cymru o ddechrau’r flwyddyn nesaf ymlaen ac mae paratoadau ar y gweill ar gyfer dyfarnu’r fasnachfraint nesaf, ac mae’r broses i fod i ddechrau ym mis Hydref 2018.

Ar hyn o bryd, caiff y rhan fwyaf o’r gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru eu darparu o dan fasnachfraint Cymru a’r Gororau a gaiff ei gweithredu gan Drenau Arriva Cymru. Dyfarnwyd y contract yn 2003 a disgwylir iddo ddod i ben yn 2018. Mae cytundeb masnachfraint (PDF 3.7 MB) yn nodi rhwymedigaethau Trenau Arriva Cymru a’r Llywodraeth. Mae cytundeb  (PDF 4.89 MB) rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn esbonio sut y cafodd y cyfrifoldeb dros y fasnachfraint ei rannu pan drosglwyddwyd y rhan fwyaf o’r rhwymedigaethau i reoli’r fasnachfraint i Lywodraeth Cymru ym mis Ebrill 2006.

Eleni, i baratoi ar gyfer trosglwyddo pwerau i Gymru, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ynghylch y safonau ansawdd roedd y cyhoeddus yn awyddus iddynt gael eu pennu ar gyfer y fasnachfraint nesaf. Daeth 190 o ymatebion i law a oedd yn cynnwys sylwadau ar agweddau fel lleihau amseroedd teithio’n gyffredinol, cynyddu nifer y teithwyr, lleihau costau, gwella capasiti, gwella hygyrchedd, gwella cysylltiadau, prydlondeb, dibynadwyedd ac ansawdd.

Y cam nesaf yw caffael Partner Gweithredu a Datblygu ar gyfer y fasnachfraint nesaf a fydd hefyd yn bwrw ymlaen ag agweddau allweddol ar gam nesaf y system metro.

Mae’r broses o ddethol Partner Gweithredu a Datblygu wedi dechrau ac mae o dan ofal Trafnidiaeth Cymru, cwmni dielw, mewn perchnogaeth lwyr a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru (manylion isod). Ar 12 Hydref, cyhoeddodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, fod pedwar o ymgeiswyr wedi’u dewis i gymryd rhan yng ngham nesaf y broses ddethol. Dyma’r pedwar cwmni a sydd ar y rhestr fer (yn nhrefn yr wyddor):

 • Abellio Rail Cymru
 • Arriva Rail Wales/Rheilffyrdd Arriva Cymru Limited
 • KeolisAmey
 • MTR Corporation (Cymru) Ltd

Bydd yr ymgeiswyr yn awr yn symud ymlaen i’r cam cystadleuol nesaf wedi iddynt ddangos i Lywodraeth Cymru eu bod wedi llwyddo i ddarparu gwasanaethau o safon yn y gorffennol a’u bod yn awyddus i barhau i wneud hynny, a bod ganddynt hefyd yr adnoddau ariannol a’r arbenigedd i sicrhau llwyddiant. Yn ei gyhoeddiad, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet:

Bydd blaenoriaethau’r fasnachfraint nesaf yn cynnwys adnewyddu’r stoc gerbydau, gostwng amseroedd teithio a defnyddio technolegau a dulliau modern i wella gwasanaethau i gwsmeriaid ledled Cymru.

Bydd Trafnidiaeth Cymru yn ymgynghori’n gyhoeddus ynghylch y cynigion ddechrau 2017 ac, yn amodol ar y broses ymgynghori honno, rhagwelir y caiff y cytundeb ODP terfynol ei ddyfarnu i’r cwmni llwyddiannus ym mis Ionawr 2018.

Mae’r broses hon yn rhan o uchelgais Llywodraeth Cymru i ddarparu model rheilffyrdd dielw newydd sy’n ymdebygu i’r modd y mae Transport London yn rheoli gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus. Fodd bynnag, o ystyried y rhestr o ymgeiswyr, mae’n amlwg, fel yn Llundain, na fydd y cwmnïau a fydd yn darparu’r gwasanaethau a seilwaith y Metro yn gwmnïau dielw.

Trafnidiaeth Cymru

Mae’r berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru yn cael ei rheoli gan y dogfennau allweddol a ganlyn fel yr amlinellir mewn adroddiad a gyhoeddodd Swyddfa Archwilio Cymru yn ddiweddar, sef Buddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn gwasanaethau trên a seilwaith y rheilffyrdd:

 • Mae llythyr dirprwyo a gyhoeddodd yr Ysgrifennydd Parhaol yn rhoi cyfrifoldebau swyddog cyfrifyddu ychwanegol i’r Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol dros yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol.
 • Mae cytundeb rheoli rhwng Llywodraeth Cymru a’r cwmni’n amlinellu diben y cwmni, ei atebolrwydd a’i gyfrifoldebau.
 • Mae llythyr cylch gwaith (a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf) gan Lywodraeth Cymru yn amlinellu’r prif amcanion a’r canlyniadau y disgwylir i’r cwmni eu cyflawni.
 • Mae cynllun busnes (a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf) gan y cwmni, yn nodi cwmpas, strwythur y sefydliad, yr hyn y gellir ei gyflawni, amserlenni, costau a rhaglen gaffael ar gyfer masnachfraint Cymru a’r Gororau a Metro De Cymru.

Mae wyth cyfarwyddwr ar fwrdd Trafnidiaeth Cymru ar hyn o bryd, (gan gynnwys y Cadeirydd): pum cyfarwyddwr anweithredol sy’n gyfrifol am feysydd fel adnoddau dynol, cyllid, darparu seilwaith a llywodraethu, ac mae pob un o’r rhain yn weithwyr cyflogedig i Lywodraeth Cymru; a thri chyfarwyddwr gweithredol sydd ag arbenigedd penodol yn eu meysydd cyfrifoldeb. Dyma brif amcanion y cynllun:

 • Cynllunio a chynnig y cyfuniad priodol o sgiliau, arbenigedd a gwybodaeth sy’n ofynnol yn y sefydliad er mwyn cyflwyno cystadleuaeth am fasnachfraint, ac yn y dyfodol er mwyn rheoli’r fasnachfraint.
 • Datblygu cynigion a fydd yn ein galluogi i ddarparu system drafnidiaeth lawer gwell ar gyfer De Cymru (y Metro).
 • Rhoi cyngor ynglŷn â threfniadau addas ac effeithiol er mwyn cynyddu effeithlonrwydd hirdymor buddsoddiad mewn rheilffyrdd yng Nghymru.
 • Rhoi cyngor ynglŷn â’r dewisiadau ar gyfer masnachfraint nesaf Cymru a’r Gororau, fel bod y gwaith o gynllunio gwasanaethau rheilffyrdd yn cefnogi uchelgeisiau economaidd a chymdeithasol Llywodraeth Cymru.
 • Rhoi cyngor ynglŷn â dewisiadau buddsoddi yng nghyswllt integreiddio trafnidiaeth yn ehangach.
 • Asesu ymarferoldeb nifer o wahanol ddewisiadau buddsoddi tymor canolig a hirdymor yng nghyswllt peirianneg rheilffyrdd.
 • Sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn cael ei hysbysu’n llawn am gynnydd mewn cysylltiad â phob un o’r Dangosyddion Perfformiad Allweddol bob chwarter.