Amcangyfrif yr amserlen ddeddfwriaethol ar gyfer ymadael â’r Undeb Ewropeaidd

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ym mis Ebrill 2017, cyhoeddodd y Gwasanaeth Ymchwil ei amserlen Brexit gyntaf yn nodi’r cydgysylltiadau posibl rhwng digwyddiadau allweddol yn nrafodaethau’r DU ar gyfer ymadael â’r UE, paratoadau domestig y DU ar gyfer ymadael, a digwyddiadau cyfansoddiadol allweddol yn y Cynulliad a Chymru yn y 24 mis nesaf. Wrth gyhoeddi’r amserlen gyntaf honno, cafwyd ymrwymiad y byddwn yn diweddaru’r amserlen a’i datblygu wrth i’r trafodaethau fynd rhagddynt. Mae ail fersiwn yr amserlen isod. Mae’n seiliedig ar y wybodaeth gyhoeddus orau sydd ar gael ar hyn o bryd ac mae’n debygol o gael ei mireinio a’i diwygio eto wrth i’r trafodaethau ddatblygu dros yr wythnosau a’r misoedd i ddod.

Parhau i Ddarllen

Diweddariad ar Brexit

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn cyhoeddi bwletin bob pythefnos ar ‘Adael yr Undeb Ewropeaidd’ (Brexit) ar gyfer y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill. Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf  yma (272KB)

Parhau i Ddarllen

Hawliau pobl anabl: sut mae canfyddiadau un o bwyllgorau’r Cenhedloedd Unedig yn berthnasol i Gymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ym mis Awst, bu un o bwyllgorau’r Cenhedloedd Unedig yn archwilio’r DU mewn perthynas â’r modd y mae’n gweithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau. Disgrifiodd aelod o’r Pwyllgor a rappoteur y DU Stig Langvad archwiliad y DU fel ‘yr ymarfer mwyaf heriol yn hanes y Pwyllgor‘, a chafodd ei alw gan Gomisiwn y DU ar Gydraddoldeb a Hawliau Dynol yn “asesiad damniol gan arbenigwyr y Cenhedloedd Unedig o fethiant i ddiogelu hawliau pobl anabl ar draws sawl agwedd ar fywyd yn y DU”.

Parhau i Ddarllen

Mynd i’r afael â materion recriwtio meddygol yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae unrhyw system gofal iechyd yn dibynnu ar gael digon o staff wedi’u hyfforddi’n dda, sy’n fedrus ac yn llawn cymhelliant, ac nid yw GIG Cymru yn eithriad. Mae meddygon yn rhan allweddol o’n gwasanaethau iechyd lleol, ond mae pryderon am recriwtio, cadw a chynaliadwyedd y gweithlu meddygol wedi cael llawer o gyhoeddusrwydd. Yn hanner cyntaf 2017, fe wnaeth Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad ymchwiliad i recriwtio a chadw staff meddygol yng Nghymru. Bydd Adroddiad y Pwyllgor yn dilyn yr ymchwiliad yn cael ei drafod yn y Cyfarfod Llawn ar 20 Medi.

Parhau i Ddarllen

Beth mae Bil yr UE (Ymadael) yn ei olygu i ddatganoli? Canllaw gweledol.

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Ar 13 Gorffennaf 2017 cyflwynodd Llywodraeth y DU  Fil yr UE (Ymadael) i Dŷ’r Cyffredin. Un o elfennau’r Bil sydd wedi achosi’r ddadl fwyaf ers ei gyhoeddi yw’r effaith y bydd gan y Bil ar y setliadau datganoledig. Mae gwahaniaethau wedi codi yn y safbwyntiau ynghylch i lle y dylai pwerau dros feysydd fel amaethyddiaeth a physgodfeydd ‘ddychwelyd’ ar ôl i’r DU adael yr UE. Mae Prif Weinidogion Cymru a’r Alban wedi disgrifio’r Bil fel ‘ymgais hyf i fachu pŵer’ tra bod Llywodraeth y DU wedi amlinellu eu barn bod y Bil yn cynnal ‘the​ ​current​ ​decision making​ ​powers​ ​of​ ​the​ ​devolved​ ​institutions’.

Parhau i Ddarllen