Asesu ar gyfer dysgu neu atebolrwydd?

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Mae’r erthygl hon yn rhoi rhywfaint o wybodaeth gefndir ar gyfer datganiad Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yng Nghyfarfod Llawn dydd Mercher (24 Mai, 2017) o dan y teitl ‘Asesu ar gyfer Dysgu – dull gwahanol yng Nghymru’.

Parhau i Ddarllen

Mae Pwyllgor yn cyhoeddi ei adroddiad ar gynigion newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer mynd i’r afael â TB buchol yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl hon yn Saesneg

Beth yw TB buchol, a beth yw’r darlun o ran y clefyd yng Nghymru?

Mae TB buchol (twbercwlosis buchol) yn glefyd heintus a chronig a achosir gan Mycobacterium bovis (M.bovis); mae fel arfer yn effeithio ar ysgyfaint a nodau lymff gwartheg. Yn ôl y ffigurau diweddaraf ar gyfer Cymru, yn y 12 mis hyd at ddiwedd Ionawr 2017, cafodd 10,002 o wartheg eu difa (yn cynnwys gwartheg ac arnynt y clefyd a’r rhai a oedd yn agored i M.bovis).

Parhau i Ddarllen

Cyhoeddiad newydd: Ynni Carbon Isel yng Nghymru

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg

Y papur briffio (PDF, 1.74MB) ymchwil hwn yw’r cyntaf mewn cyfres o bapurau briffio polisi ar ynni carbon isel yng Nghymru. Mae’n cyflwyno’r cyd-destun cenedlaethol a byd-eang ar gyfer ynni carbon isel mewn perthynas â’r trilema ynni, ac yn amlinellu’r tirlun polisi yn Ewrop, y DU a Chymru. Bydd sesiynau briffio dilynol yn rhoi crynodeb o ystadegau ynni carbon isel yng Nghymru a rôl ynni carbon isel mewn trydan, gwres a thrafnidiaeth.

Parhau i Ddarllen